SITUAȚIA ȘI SOARTA JURIDICĂ A ANULUI ȘCOLAR 2019-2020

Ipotezele prin care structura anului școlar 2019-2020 poate fi modificată a îngrijorat opinia publică, mai ales că au exista voci ce clamau neîntâlnita și nereglementata legislativ situație a  „înghețării ” acestuia.

Declarațiile neconcordante ale autorităților au sporit pe alocuri freamătul discuțiilor pe această temă.

Chiar și atunci când din partea autorităților, au venit lămuriri și intervenții ferme pe această temă, alarma (în special) din rețelele de socializare, în special în partiția părinților și elevilor din ani terminali ( VIII și XII) conduce la concluzia că există o necunoștere crasă a cadrului legal ce guvernază această chestiune.

Analizînd legislația în materie, situația juridcă a anului școlar și universitar 2019-2020 este următoarea:

Conform art. 94, alin. (2) lit. c), e), r) din Legea nr. 1/2011 a Educației naționale Ministerul Educației și Cercetării „coordonează și controlează sistemul național de învățământ”, „coordonează elaborarea și aprobă Curriculumul național și sistemul național de evaluareasigură și supraveghează respectarea acestora”, „stabilește structura anului școlar”.

Potrivit Ordinul Ministrului Educației Naționale – nr. 3191/2019[1] privind structura anului școlar 2019-2020[2]– „Anul școlar 2019-2020 începe la data de 1 septembrie 2019, se încheie la data de 31 august 2020 și are 35 de săptămâni de cursuri”.

Relevant în analiză sunt și Ordinului Ministrului Educației Naționale nr. 4916/2019[3] privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2019-2020, care a stabilit calendarul Evaluării Naționale pentru clasa a VIII-a și Ordinului Ministrului Educației Naționale nr. 4950/2019[4], care a stabilit calendarul examenului de Bacalaureat

Acestea trebuie coroborate cu Ordinul[5] Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 5079/2016[6] privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, potrivit căruia: art. 9: „(1) Anul școlar începe la 1 septembrie și se încheie la 31 august din anul calendaristic următor. (2) Structura anului școlar, respectiv perioadele de desfășurare a cursurilor, a vacanțelor și a sesiunilor de examene naționale se stabilesc prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice. (3) În situații obiective, cum ar fi epidemii, intemperii, calamitați naturale, alte situații excepționale, cursurile școlare pot fi suspendate pe o perioadă determinată. (4) Suspendarea cursurilor se poate face, după caz: a) la nivelul unității de învățământ – la cererea directorului, în baza hotărârii consiliului de administrație al unității, cu aprobarea inspectorului școlar general; b) la nivelul grupurilor de unități de învățământ din același județ/municipiul București – la cererea inspectorului școlar general, cu aprobarea ministerului; c)la nivel regional sau național, după consultarea reprezentanților federațiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice. (5) Suspendarea cursurilor este urmată de măsuri privind parcurgerea integrală a programei școlare până la sfârșitul semestrului, respectiv al anului școlar, stabilite de consiliul de administrație al unității de învățământ și comunicate instituției care a aprobat suspendarea cursurilor.”

În primul rând trebuie este lesne de observat și de reținut însă că legislația în materie nu reglementează noțiunea de „ ÎNGHEȚARE ” a anului școlar

Actele normative analizate reglementează doar SUSPENDAREA cursurilor în situații obiective, cum ar fi calamități naturale, intemperii, epidemii, alte situații excepționale.

Revenind la momentul legislativ actual și văzând piramida constituțională, ținând cont și de Decretul[7] 195/2020 privind instituirea stării de urgență, precum și de ipoteza emiterii Ordonanțelor Militare, dar și ale Hotărârilor Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă, trebuie reținut că anul școlar 2019-2020 este desfăsurare, cursurile școlare fiind suspendate.

Astfel, prin Hotărârea nr. 6 din 09.03.2020 privind aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a noului Coronavirus, Comitetul Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă, în conformitate cu prevederile OUG. nr.21/2004 privind Sistemul Noţionol de Management al Situaţiilor de Urgenţă, ale OUG. nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, ale HG.nr.758/2009 pentru punerea în aplicare a Regulamentului Sanitar Internaţional 2005, şi ale art. HG nr. 94/2014 privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă, în contextul riscului de răspândire a infecţiei cu Coronavirus SARS-CoV-2 şi adoptarea măsurilor stabilite prin Hotărârile Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă, a hotărât suspendarea cursurilor din toate unităţile de învăţământ preuniversitar începând din data de 11 martie 2020 până în data de 22 martie 2020, cu posibilitatea de prelungire în funcţie de evoluţia situaţiei.

Trebuie reținut faptul că Hotărârea nr. 6 din 09.03.2020 a Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă este adoptată înaintea decretării stării de urgență pe tertoriul României.

Ulterior, prin Decretul nr.195/2020, s-a statuat, de asemenea, cu privire la suspendarea cursurilor, pe perioada stării de urgență (nu a anului școlar).

Astfel conform art. 49 din Decretul nr. 195/2020, pe durata stării de urgență, cursurile din toate unitățile și instituțiile de învățământ se suspendă.

Totodată, ulterior datei de 16.03.2020, o importanță legislativă aparte au dobândit-o Ordonanțele Militare.

În reglementarea actuală Ordonanța militară este un act administrativ, care se poate emite doar în timpul stării stării de urgență sau asediu și nu poate depăși limitele de măsuri stabilite prin decretul de instituire a stării de urgență, emis de către Președintele României în condițiile art. 93 și art. 100 din Constituție .

Având în vedere caracterul extraordinar al acestui tip de acte normative administrative emise în regimul stării de urgență sau asediu, o Ordonanță Militară care să decidă „înghețarea” anului școlar ar fi o măsură neconstituțională.

Aceasta pentru că, pe de o parte, față de cadrul legislativ anterior arătat o asemena Ordonanță Militară ar trebui să modifice Legea 1/2011 si Ordinele Ministerului educației Naționale, iar pe de altă parte, Ordonanța Militară este un act ce poate fi emis doar în timpul stării de urgență și odată ridicată starea de urgență, Ministrul de Interne nu mai poate emite Ordonanțe Militare.

Însă, apreciem că o ipotetică Ordonanță Militară, precedată sau coroborată cu o nouă Hotărârea a Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă ar putea prelungii limitele temporare ale prevederilor art. I din Hotărârea nr. 6 din 09.03.2020 a Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă

De asmenea față de recentul anună al Președintelui României, privind prelungirea perioadei de instituire a stării de urgență, ipotetic, un nou decret prezidențial privitor la aceată chestiune, poate audce reglemntări noi în ceea ce privește desfăsurarea cursurilor din toate unitățile și instituțiile de învățământ

În ală ordine de idei, având în vedere același cadrul legislativ anterior arătat nici o eventuală Hotărâre de Guvern nu poate aduce modificări structurii anului școlar, acest atribut fiind acordat de lege exclusiv unui ipotetic Ordin al Ministrului Educației și Cercetării.

Un Ordin al Ministrului Educației și Cercetării adoptat chiar ulterior viitorului decret al Președintelui româniei privitor la prelungirea perioadei de instituire a stării de urgență, poate să aducă modificări asupra structurii anului școlar cum de asemenea poate să modifice calendarul privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2019-2020, și calendarul examenului de Bacalaureat

Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.079/2016, cu modificările și completările ulterioarestauează, așa cum am arătat, în art. 9. al. 3 si 4 — (3) În situații obiective, cum ar fi epidemii, intemperii, calamitați naturale, alte situații excepționale, cursurile școlare pot fi suspendate pe o perioadă determinată….(4) Suspendarea cursurilor se poate face, după caz:…c) la nivel regional sau național, după consultarea reprezentanților federațiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice.

La fel de evindet este faptul că o Ordonanță de Urgență ori chiar o Lege poate aduce modificări legislative majore in organizarea anului școlar și/sau universitar, cele două categorii de acte normative, făcând parte din legislația primară a piramidei constituționale, avînd forța juridico-normativă să producă asemena consecințe. Însă pentru adoptaea lor este nevoie de o decizie politică dictată la rândul ei de o situație de interes major pentru societate, aspect extrem de greu de creioant în contextul social actual.

Dincolo de prevederile legale abordate, în mod cert este extrem de important ca organele abilitate ale statului să analizeze oportunitatea instituțională, economică socială și în materia protejarii sănătății oamenilor, atunci când vor lua orice deciziei, consecințele din punct de vedere educațional, prin întreruperea continuității activității școlare, dar și din punct de vedere social (identificarea unor soluții de educare, supraveghere și control a elevilor) fiind majore.

Evident, la aceasta se adaugă efectele și consecințele financiar-bugetare în general, pe de o parte, ori de dreptului muncii în ceea ce îi privește atât membrii corpului profesoral cat și a personalului auxiliar din unitățile de învătământ.


[1] Publicat în Monitorul Oficial, nr. 145 din 22 februarie 2019

[2] A se vedea și Ordinul nr. 3125/2020 privind structura anului școlar 2020-2021 publicat în Monitorul Oficial, nr. 87 din 06 februarie 2020.

[3] Publicat în Monitorul Oficial, nr. 712 din 29 august 2019.

[4] Publicat în Monitorul Oficial, nr. 734 din 06 septembrie 2019

[5] Așa cum a fost modificat prin Ordinul nr. 3027/2018 pentru modificarea și completarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.079/2016

[6] Publicat in Monitorul Oficial nr. 720 din 19 septembrie 2016

[7] Publicat în Monitorul Oficial nr. 212 din 16/03/2020