AVOCATUL ȘI PROFESIA DE AVOCAT ÎN TIMPUL STĂRII DE URGENȚĂ

Acum 23 de ani, la 10 aprilie 1997, juram că voi respecta Constituția și legile țării. Era momentul primirii mele în profesie.

Dupa ani si ani…vreo 23, imi aduc aminte vorba unui confrate, cu ani mai mulți în ale avocaturii, Avocatura nu este doar o vocație și un drum în viață, ci este un mod de viață, concluzionând într-un mod autoritar:  din Avocatură rar se pensionează, din Avocatură se moare direct.

Dar dincolo de realitatea vorbelor, de numărul anilor ori de greutatea vremurilor, un lucru, însă, este cert: NOI SUNTEM AICI, ÎN AVOCATURĂ, MAI PREZENTI CA NICIODATĂ!

Stimati colegi, ai acestei generatii de 23 de ani, și nu numai, vă doresc să însufletiti în continuare, personal şi profesional, coridoarele justiției şi doar prin simpla dumneavoastră trecere pe acolo, să lăsaţi amintiri și să fiţi recunoscuţi în continuare, factori ideali ai existenței ideii de dreptate şi esență de spirit… chiar și în virusatele (la propriu, și figurat) vremuri prezente.

Ne celebrăm cei 23 de ani de profesie, într-o reală stare de urgență, și de aceea, mai mult ca niciodată, se impune să tragem câteva concluzii cu rostul, rolul și funcția socială și profesională a avocatului, în România, acestor vremuri.

Având în vedere ORDONANȚA DE URGENȚĂ NR. 29/2020 PRIVIND UNELE MĂSURI ECONOMICE ȘI FISCAL-BUGETARE[1], care la art. X stabilește după cum urmează:

(1) Pe durata stării de urgență, întreprinderile mici și mijlocii, astfel cum sunt definite de Legea nr. 346/2004, privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, care și-au întrerupt activitatea total sau parțial în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente, potrivit legii, pe perioada stării de urgență decretate și care dețin certificatul de situație de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, beneficiază de amânarea la plată pentru serviciile de utilități – electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice și de internet, precum și de amânarea la plată a chiriei pentru imobilul cu destinație de sediu social și de sedii secundare.

 (5) Dispozițiile alin.(1) sunt aplicabile, în mod corespunzător, și pentru următoarele profesii care îndeplinesc servicii de interes public: formele de exercitare a profesiei de notar public, formele de exercitare a profesiei de avocat și formele de organizare a activității profesiei de executor judecătoresc, a căror activitate este afectată direct prin măsurile dispuse de autoritățile publice, pentru prevenirea și combaterea pandemiei determinate de infecția cu coronavirusul COVID-19. Criteriile pe baza cărora sunt stabiliți beneficiarii acestei măsuri se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(6) Membrii profesiilor prevăzute la alin (5) sunt obligați ca, pe perioada instituirii stării de urgență, să ia, cu observarea regulilor de disciplină sanitară și a celorlalte măsuri de protecție și prevenție stabilite de autoritățile competente ca urmare a instituirii stării de urgență, măsurile necesare în vederea asigurării continuității activității. Nerespectarea acestei obligații constituie abatere disciplinară care se sancționează cu excluderea din profesie, în condițiile și cu procedura stabilite de legislația în vigoare, aplicabile fiecărei profesii.

(7) Salariații formelor de exercitare a profesiilor menționate la alin. (5) care refuză îndeplinirea sarcinilor de serviciu asumate prin contractul individual de muncă și din acest motiv nu se poate asigura desfășurarea în condiții optime a activității, respectiv continuarea activității în cadrul formelor de exercitare a profesiilor menționate nu vor avea acces la beneficiile de asistență socială sau la alte facilități ce vor fi acordate pe durata stării de urgență.

(8) Organele de conducere ale profesiilor prevăzute la alin. (5) vor lua măsurile necesare în vederea coordonării activității membrilor profesiei pe perioada instituirii stării de urgență, vor verifica respectarea obligațiilor prevăzute la alin. (6) și vor dispune măsurile prevăzute de legislația în vigoare.

Văzând și dispozițiile Ordonanței Militare nr. 2/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19[2], în special ale art. 4 si 5 din acest act normativ special, potrivit cărora,

Art. 4. – În intervalul orar 6,00-22,00 se recomandă ca circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei să se efectueze numai pentru următoarele motive:

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;

b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale;

c) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;

d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie;

e) deplasări scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a oamenilor și nevoile animalelor de companie/domestice.

Art. 5. – (1) În intervalul orar 22,00-6,00, circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei este permisă numai pentru motivele prevăzute la art. 4.

(2) Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu, adeverința eliberată de angajator sau o declarație pe propria răspundere.

(3) Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.

(4) Declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței/gospodăriei/locului activității profesionale, motivul deplasării, data completării și semnătura.

(5) Fac excepție de la aceste prevederi personalul din cadrul Administrației Prezidențiale, Parlamentului României, Guvernului României, Ministerului Public, instituțiilor sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională, corpului diplomatic și personalul care asigură serviciile de utilitate publică.

observând că există deja controverse/întrebări/opinii, în spațiul public,mai ales cu privire la prevederea cuprinsă în art. X alin. (6) din OUG 29/2020, care stabilește în sarcina avocaților obligația de a lua măsurile necesare în vederea asigurării continuității activității, pe întreaga  perioadă a instituirii stării de urgență, sub sancțiunea excluderii din profesie, precum si cu privire la prevederea cuprinsă în art. 5 al.3 rap. si la art. 4 din OM 2/2020, relativ la  ipotetica necesitate a emiterii unei adeverințe de către Barou, care ar trebui să aibă natura juridică a cerinței textului de lege mai sus arătat, 

având în vedere contextul social, economic și legislativ în care a fost adoptată această prevedere, exprimăm următoarea OPINIE PROFESIONALĂ, PERSONALA:

Conform art.2, alin. (1) din Statutul Profesiei de Avocat, scopul exercitării profesiei de avocat îl constituie promovarea şi apărarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale persoanelor fizice şi persoanelor juridice, de drept public şi de drept privat.

Potrivit art. 2, alin. (2) din Legea nr. 51/1995, avocatul promovează și apără drepturile, libertățile și interesele legitime ale omului.

Avocații, în calitate de garanți ai respectării și apărării drepturilor și libertăților oamenilor,  trebuie să transmită întregii societăți susținere și solidaritate, în perioada de criză, prin care trecem.

Fără doar și poate, ne aflăm într-un context fără precedent, căruia suntem responsabili să îi răspundem, și noi, avocații, în mod adecvat.

Nu putem și nu vom sta deoparte de efortul colectiv de gestionare responsabilă a situației generate de pandemia de COVID-19.

Trecem printr-o situație care impune adoptarea unor măsuri organizatorice de natură să permită desfășurarea în condiții de siguranță, securitate și profesionalism a circuitului civil.

Avocații sunt așezați în prima linie a vieții sociale, alături de cadre medicale, armată, notari publici, etc., astfel că suntem datori, ca prin înțelepciune, echilibru și profesionalism, să asigurăm continuitatea și securitatea circuitului civil și a activității noastre profesionale, cu adoptarea și respectarea tuturor regulilor de igienă sanitară, a măsurilor de siguranță și precauțiilor care se impun.

În ceea ce privește, în concret, actul normativ adoptat, apreciem că acesta reprezintă, în special, un apel la responsabilitate și solidaritate, în contextul de criză prin care trecem.

Astfel, avocații (alături de notarii publici, executorii judecătorești, etc.) sunt chemați să  adopte și să promoveze regulile de disciplină sanitară și celelalte măsuri de protecție și prevenție stabilite de autoritățile competente, în vederea asigurării continuității activității profesionale.

Art. 3 din Legea nr. 51/1995 stabilește că activitatea avocatului se realizează prin:

a)consultații și cereri cu caracter juridic; b)asistență și reprezentare juridică în fața instanțelor judecătorești, a organelor de urmărire penală, a autorităților cu atribuții jurisdicționale, a notarilor publici și a executorilor judecătorești, a organelor administrației publice și a instituțiilor, precum și a altor persoane juridice, în condițiile legii; c)redactarea de acte juridice, atestarea identității părților, a conținutului și a datei actelor prezentate spre autentificare; d)asistarea și reprezentarea persoanelor fizice sau juridice interesate în fața altor autorități publice cu posibilitatea atestării identității părților, a conținutului și a datei actelor încheiate; e)apărarea și reprezentarea cu mijloace juridice specifice a drepturilor și intereselor legitime ale persoanelor fizice și juridice în raporturile acestora cu autoritățile publice, cu instituțiile și cu orice persoană română sau străină; f)activități de mediere; g)activități fiduciare desfășurate în condițiile Codului civil; h)stabilirea temporară a sediului pentru societăți la sediul profesional al avocatului și înregistrarea acestora, în numele și pe seama clientului, a părților de interes, a părților sociale sau a acțiunilor societăților astfel înregistrate; i)activitățile prevăzute la lit. g) și h) se pot desfășura în temeiul unui nou contract de asistență juridică; j)activități de curatelă specială potrivit legii și Statutului profesiei de avocat; k)orice mijloace și căi proprii exercitării dreptului de apărare, în condițiile legii.

Activitatea avocatului în fața instanțelor de judecată este numai una dintre mijloacele de materializare a activității noastre, care, de altfel, în prezent, este strict și direct determinată de activitatea și programul instanțelor de judecată, „suspendate”, în proporție de 90%, cel puțin până la data de 04 mai 2020.

Astfel, în spiritul și litera Legii nr. 51/1995, a Statulul Profesiei de Avocat, și inclusiv ale OUG nr. 29/2020,  avocatul poate și este dator să exercite, în continuare, în condiții de siguranță sanitară, celelalte funcții și atribuții ale sale (inclusiv, dar fără a se limita la cereri și consultații cu caracter juridic, asistență juridică, apărarea cu mijloace juridice specfice a drepturilor intereselor legitime ale persoanelor fizice și juridice în raporturile acestora cu autoritățile publice, cu instituțiile și cu orice persoană română sau străină, orice mijloace și căi proprii exercitării dreptului de apărare, etc.), pentru a asigura continuitatea, siguranța și securitatea vieții sociale.

Nici actul de justiție, nici activitatea de apărare și protejare a drepturilor și libertăților omului nu pot fi paralizate.

Luând în considerare Decretul nr. 195/2020, prin care, în domeniul justiției, s-a hotărât, printre altele, suspendarea tuturor cauzelor care nu sunt de urgență deosebită, la nivelul instanțelor din jurisdicția Curților de Apel din țară, s-a decis restrângerea activității, cu excepția cauzelor de urgență deosebită, astfel cum sunt acestea prevăzute în comunicatele oficiale, ale Curților de Apel.

Inclusiv în materie penală, care prin natura sa, urmărește celeritate și vizează drepturi fundamentale (motiv pentru care este ușor de înțeles raționamentul de a continua judecarea acestor cauze), s-a restrâns considerabil sfera de activitate, fiind de asemenea, vorba doar de cauzele de natură urgentă.

Mai subliniem, în contextul actual, rolul cu atît mai important al avocaților în cauzele nonpenale, privind achiziţii publice, care au ca obiect strict produsele medicale şi alte achiziţii de domeniul stării de urgenţă, cu privire la acestea stabilindu-se, în mod firesc, că judecata va continua.

În atare situație, întrucât puterea judecătorească, chiar și (sau mai ales) în situații de urgență, este indispensabilă unui stat de drept, este lesne de înțeles că o paralizare completă actului de justiție, în sens larg, este nu doar imposibilă, dar și indizerabilă.

Din această perspectivă, dispozițiile OUG nr. 29/2020 referitoare la profesia de avocat nu fac altceva decât să sublinieze însemnătatea avocaților în realizarea actului de justiție și rolul lor indispensabil în menținerea normalității în vremuri anormale.

De asemenea, avocații pot avea în vedere, inclusiv posibilitatea de a-și exercita activitatea profesională, preponderent, la domiciliu.

Contractele de asistență juridică, dintre clienți și avocați, pot fi încheiate inclusiv „la distanță.”

De asemenea, consultațiile juridice pot fi oferite prin mijloace electronice și la distanță. (fax, e-mail, telefon, etc.)

Mai mult decât atât, păstrarea unui contact regulat și permanent cu clienții, și cu societatea în general, prin mijloace de comunicare la distanță, asigură, pe de o parte, clienții că problemele lor juridice nu sunt neglijate, nici chiar în această situație de dificultate, iar pe de altă parte, conferă societății, în general, încredere, stabilitate și siguranță.

Mai mult, se observă la nivelul autorităților și instituțiilor publice încercarea de a comunica cu publicul, preponderent on-line.

Toate acestea și nu numai, ne arată că avocații pot continua, inclusiv în aceste vremuri grele, activitatea profesională, și astfel, alături de ceilalți reprezentanți ai societății, așezați în prima linie a luptei împotriva crizei prin care trecem, să readucem și restabilm echilibrul social.

Astfel, opinăm că prevederea legală urmărește să limiteze și să elimine formularea de către avocați a cererilor, excesive, de suspendare din profesie, motivate de contextul actual.

Avocatul exercită și îndeplinește servicii publice, așa încât, având în vedere un context social care cere solidaritate și responsabilitate, inclusiv avocații, cu înțelepciune, obiectivitate și spirit civic, trebuie să adopte măsuri organizatorice de natură să permită desfășurarea activității profesionale specifice, condiții de maximă siguranță, atât pentru noi, avocații, cât și pentru cetățeni.

Depotrivă, sintagma „în vederea asigurării continuității activității”, din cuprinsul textului de lege, este una largă și generală, și urmărește ca, în acord cu principiile legalităţii, libertăţii și independenţei, avocatul să continuie activitatea sa de garant al respectării drepturilor și libertăților omului.

De asemenea, se observă că art. X alin. (1) coroborat cu alin. (5) din actul normativ rubricat instituie măsuri de protecție a acelor avocați a căror activitate este afectată direct prin măsurile dispuse de autoritățile publice, pentru prevenirea și combaterea pandemiei determinate de infecția cu coronavirusul COVID-19, în sensul de a beneficia de amânarea la plată pentru serviciile de utilități – electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice și de internet, precum și de amânarea la plată a chiriei pentru imobilul cu destinație de sediu social și de sedii secundare.

Problema care s-ar putea pune este aceea dacă este necesară și în acord cu scopul urmărit de textul de lege, sancțiunea instituită de legiuitor, și anume aceea vizând excluderea din profesie a celor care nu respectă obligația de a asigura continuitatea activității profesionale.

Cu privire la această chestiune, mai aratăm o dată în plus, în primul rând, că situația excepțională prin care trecem, cere adoptarea unor măsuri excepționale și specifice.

Actul normativ adoptat nu modifică legile cadru ale exercitării profesiei de avocat, ci vizează unele măsuri speciale, ce se cer a fi adoptate strict și exclusiv pe perioada stării de urgență.

Pe de altă parte, astfel cum stabilește explicit textul de lege, nerespectarea acestei obligații constituie abatere disciplinară care se sancționează cu excluderea din profesie, în condițiile și cu procedura stabilite de legislația în vigoare, aplicabile fiecărei profesii.

Așadar, în ipoteza neîndeplinirii acestei obligații, se va analiza, dacă ipotetica neîndeplinire constituie abatere disciplinară, în sensul Legii nr. 51/1995 și ale Statului Profesiei de Avocat, eventualele demersuri de excludere din profesie, dacă este cazul, urmând de asemenea, rigorile stabilite de legislația profesiei de avocat.

Cat privește problematica emiterii de către Barou a unei adeverințe care să aibă natura juridică a cele cerute de prevederile art. 5 al. 3 din OM 2/2020, apreciez că o asemenea ipotetică depășește limitele de organizare și funcționare a profesiei de avocat

În primul rând între avocați și Baroul teritorial din care fac parte nu există un raport similar ca celui dintre angajat și angajator.

Apoi natura juridică a formelor de organizare și exercitarea profesiei de avocat exclud cu desăvârșire ideea că Baroul ar avea natura juridică a unui angajator obligat în condițiile legislației speciale amintită respectiva adeverință. Cel mult aceste adeverințe pot fi emise de formele de organizare ale profesiei pentru acei avocați care sunt angajați în cadrul profesiei

Însă indiferent de forma de organizare a profesiei și modul de exercitare a ei, chiar și pentru ipoteza avocaților salariați în cadrul profesiei, obligațiile statuate de Ordonanța Militară 2/2020, în articole 4 si 5  pot fi îndeplinite prin prezentarea legitimației de avocat.

La aceasta cel mult poate fi adăugată declarația pe propria răspundere e fiecăruia dintre noi, prin care justificăm, la un ipotetic control, deplasarea noastră în interes profesional.

Față de diversitatea și multitudinea atribuțiilor noastre, având în vedere că textul de lege se referă la „continuarea activității”, sub orice formă, alegem, noi, avocații, în virtutea libertăţii și independenţei care caracterizează profesia noastră, apreciez, dragi colegi, că ne putem continua activitatea profesională, inclusiv în aceste vremuri grele, respectând, astfel,  jurământul de a apăra Constituția și legile țării și drepturile și libertățile omului.


[1] Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 230 din 21 martie 2020.

[2] Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 232 din 21 martie 2020.