CERTIFICATUL DE SITUAȚIE DE URGENȚĂ și AVIZUL PRIVIND EXISTENȚA FORȚEI MAJORE

Certificatul de situație de urgență și  avizul privind existența forței majore nu trebuie confundate, fiind emise în condiții și după proceduri distince, având scopuri și efecte diferite.

În cele ce urmează, prezentăm diferențele dintre:

procedura în fața CCIR și Camerele județene care, avizează, la cerere, pentru societăţile româneşti, pe bază de documentaţie, existenţa cazurilor de forţă majoră şi efectele acestora asupra executării obligaţiilor comerciale à „avizul privind existența cazurilor de forță majoră”:

CCIR și Camerele Județene nu sunt abilitate să declare sau nu la nivel național/internațional o anumită situație ca fiind o situație sau un caz de forță majoră.

CCIR și al Camerelor județene analizează, la cererea comercianților, și avizează sau nu, existența forței majoreprivită exclusiv din perspectiva efectelor și influenței acesteia asupra executării obligațiilor rezultate dintr-un contract comercial

 avizul privind existența cazurilor de forță majoră poate fi solictat oricând, atunci când între părți există un contract, cu clauză de forță majoră, și ale cărui obligații nu pot fi îndeplinite din cauza obiectivă a intervenirii faptului definit ca forță majoră și care împiedică executarea obligațiilor contractuale.

și

  • procedura privind eliberarea Certificatul de situație de urgență, de către Ministerului Economiei Energiei și Mediului de Afaceri, care are aplicabilitate și proceduce efecte pe perioada stării de urgență instituită prin Ddecretul nr. 195/2020.

Cu alte cuvinte, Avizul de forță majoră poate fi obținut de orice societate de la Camera de Comerț și Industrie a României sau de la camerele de comerț județene, pentru atestarea existenței cazurilor de forță majoră și a efectelor acestora asupra executării obligațiilor comerciale.

Companiile care solicită emiterea unui aviz de forță majoră trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: să dovedească faptul că au încheiat un contract ce conține o clauză de forță majoră și faptul că nu-și pot îndeplini obligațiile contractuale ca urmare a intervenirii faptului definit ca forță majoră.

Așadar, atestarea forței majore se face după analizarea relației dintre părțile unui contract, ceea ce înseamnă că este necesar câte un aviz de forță majoră pentru fiecare raport contractual în care solicitantul se află în imposibilitatea îndeplinirii obligațiilor.

În ce privește acordarea unui Certificat de Situație de Urgență, analiza este efectuată din perspectiva situației economice și financiare de ansamblu a solicitantului.

Pentru a obține un CSU, companiile trebuie să dovedească fie că activitatea lor a fost întreruptă total sau parțial ca urmare a deciziilor autorităților în perioada stării de urgență (caz în care li se va emite Certificat Tip 1, Albastru), fie că încasările le-au scăzut cu minimum 25% în martie 2020 față de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020 (caz în care li se va emite un Certificat Tip 2, Galben).

În ceea ce privește efectele, Avizul de forță majoră atestă existența unei situații de forță majoră care exonerează solicitantul de răspundere într-un anumit raport contractual.

În cazul în care părțile ajung la un litigiu și mai ales în absența unei reglementări contractuale cu privire la forța probantă a acestui certificat, instanțele de judecată pot adopta o soluție diferită de cea cuprinsă în avizul de forță majoră.

Certificatul de Situație de Urgență poate fi folosit în relațiile cu instituțiile publice, pentru obținerea de facilități sau măsuri de sprijin, și în relațiile comerciale.

Legislația adoptată în contextul pandemiei de COVID-19 stabileşte că Certificatul de Situație de Urgență este obligatoriu pentru o serie de remedii fiscale sau contractuale, cum ar fi amânarea la plată pentru IMM-uri a serviciilor de utilități și a chiriei pentru sediul social şi sediile secundare, suspendarea rambursării ratelor, dobânzilor și comisioanelor din contractele de credit și de leasing cu până la 9 luni, pentru persoanele juridice, pe perioada stării de urgență.

Alte remedii accesibile agenților economici ce obțin CSU sunt scutirea de penalități de întârziere pentru IMM-uri în executarea contractelor cu autoritățile publice, pe perioada stării de urgență, și prezumția de caz de forță majoră în ceea ce privește împrejurarea imprevizibilă care rezultă dintr-o acţiune a autorităţilor, care a afectat activitatea IMM-urilor. Prezumţia poate fi însă răsturnată prin orice mijloc de probă.

Atragem atenția asupra faptului că simpla obţinere a Certificatului de Situație de Urgență nu este suficientă pentru accesarea facilităţiilor menţionate mai sus, ci trebuie îndeplinite şi alte condiţii.

Mai arătăm că, îndeplinirea condiţiilor pentru obţinerea Certificatului de Situație de Urgență se verifică ulterior, ceea ce poate conduce la desfiinţarea acestuia şi pierderea facilităţiilor obţinute pe baza lui.

Relativ la procedura pentru obținerea avizului de forță majoră, arătăm că acesta se eliberează contra unei taxe de 500 de euro, iar solicitantul trebuie să depună documente care atestă existența forței majore și legătura de cauzalitate dintre aceasta și imposibilitatea de executare a contractului. Termenul de soluționare a cererii este de 15 zile, timp în care camera de comerț sesizată analizează documentele furnizate și emite un răspuns.

Certificatul de Situație de Urgență se eliberează gratuit, automat, după validarea electronică a solicitării adresate pe platforma http://prevenire.gov.ro/

În afară de cererea de emitere a certificatului, compania trebuie să depună o declarație pe proprie răspundere care să ateste că se află în una din cele două situații de eligibilitate. Documentele încărcate pe platformă trebuie semnate electronic de către solicitant sau de către un împuternicit al său.