FACILITĂȚI INSTITUITE PRIN ORDONANȚA DE URGENȚĂ NR. 37/2020 PENTRU CREDITELE ACORDATE DE CĂTRE INSTITUȚIILE DE CREDIT ȘI INSTITUȚIILE FINACIARE NEBANCARE ANUMITOR CATEGORII DE DEBITORI.

Una dintre măsurile adoptate pentru diminuarea efectelor determinate de pandemia COVID-19 asupra mediului de afaceri este reprezentată de O.U.G. nr. 37/2020, care prevede posibilitatea amânării de către instituțiile de credit bancare și nebancare a ratelor și dobânzilor la credite.

Ordonanța de urgență a fost adoptată și urmare a a clarificărilor oferite de Banca Națională a României, din 24 martie 2020,  potrivit cărora amânarea la plată în contextul pandemiei de Covid – 19 nu va atrage reclasificarea creditului şi nici obligaţia băncilor sau a IFN-urilor de a constitui provizioanele aferente pentru sumele datorate.

Pentru aplicarea OUG nr. 37/2020, Ministerul Finanțelor Publice a elaborat normele de aplicare, sens în care prin Hotărârea nr. 270/2020 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 285 din 06 aprilie 2020, Guvernul României  a aprobat Normele de aplicare a prevederilor O.U.G nr. 37/2020, norme prevăzute în anexa care face parte integrantă a H.G. nr. 270/2020.

1.Beneficiari ai O.U.G. nr. 37/2020.

Din start, subliniem că nu orice personă fizică sau juridică poate beneficia de facilitățile O.U.G. nr. 37/2020, ci este necesară îndeplinirea anumitor condiții, astfel cum vom arăta în cele ce urmează și care se circumscriu, în esență, împrejurării ca veniturile acestora să fi fost afectate direct sau indirect de situația generată de pandemia Covid-19.

a. Despre debitori.

Debitorii care pot beneficia de OUG nr. 37/2020 sunt:

 • persoanele fizice,
 • persoanele fizice autorizate,
 • întreprinderile familiale
 • întreprinderile individuale,
 • profesiile liberale sau exercitate în baza unei legi speciale,
 • persoanele juridice, cu excepția instituțiilor de credit,

din contractele de credit, respectiv leasing, sub rezerva îndeplinirii anumitor condiții.

b. Despre creditori.

În ceea ce privește categoriile de creditori, în înţelesul O.U.G nr. 37/2020, creditori sunt instituţiile de credit definite potrivit OUG nr. 99/2006 şi instituţiile financiare nebancare definite potrivit Legii nr. 93/2009, precum şi sucursalele instituţiilor de credit şi ale instituţiilor financiare nebancare din străinătate care desfăşoară activitate pe teritoriul României

Din perspectiva creditorilor, OUG nr.37/2020 nu are în vedere dezvoltatorii imobiliari care au dreptul să acorde credite consumatorilor în legătură cu imobilele pe care le construiesc conform OUG nr. 52/2016.

c. Despre credit.

În ceea ce privește categoriile de credite avute în vedere, indicăm după cum urmează:

 • contractele de credit pentru consumator (creditele de consum),
 • creditul ipotecar, adică
  • creditul acordat de un creditor unui debitor persoană fizică, garantat cu ipotecă asupra unui imobil,
  • credit ce implică un drept legat de un bun imobil, astfel cum sunt acestea reglementate de OUG nr. 52/2016, precum şi
  • creditele acordate prin programul „Prima casă“, aprobat prin OUG nr. 60/2009.
 • contractele de leasing financiar,
 • overdraft,
 • creditele de investiție sau alte forme de creditare.

Sunt excluse de la aplicarea OUG 37/2020 contractele de leasing operațional, creditele tip furnizor acordate de parteneri comerciali sau împrumuturile acționarilor acordate intra-grup.

2. Condiții sine qua non acordării facilității.

Pentru a beneficia de facilitățile instituite de OUG nr. 37/2020, debitorii trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • să existe un contract de credit, respectiv  un contract de leasing încheiat între debitor (dintre cei indicați în cele precedente) cu un creditor (definit supra)),
  • împrumutul în baza acestui contract să fi fost acordat până la 30 martie 2020, data intrării în vigoare a OUG 37/2020.
 • contractul de credit să nu fi ajuns la scadență iar creditorul să nu fi declarat scadența anticipată a acestuia, înainte de 30 martie 2020;
 • debitorul să nu înregistreze restanțe la data instituirii stării de urgență în România, respectiv, 16 martie 2020) sau să le fi plătit până la solicitarea suspendării obligației de plată.
  • În atare situație, deducem că restanțele apărute ulterior institurii stării de urgență nu constituie impediente, ci ele sunt acceptate și nu trebuie plătite până la depunerea cererii suspendării obligației de plată pentru ca debitorul respectiv să poată beneficia de facilitățile aduse de această ordonanță;
 • debitorului să îi fi fost afectate veniturile direct sau indirect de situația generată de pandemia Covid-19.
  • Modalitatea în care poate fi apreciat acest criteriu este detaliată în normele de aplicare, astfel cum vom arăta în cele urmează.
  • Modul cum va fi evaluată îndeplinirea acestei condiții este de interes în mod special în ceea ce privește persoanele fizice, în cazul cărora nu este reglementată posibilitatea obținerii unui certificat de situații de urgență.

Suplimentar față de cele prezentate, debitorii persoane juridice, precum și celelalte categorii de debitori exceptând persoanele fizice, trebuie să îndeplinească și următoarele condiții:

 • să nu se afle în insolvență la data solicitării suspendării rambursării; și
 • și-au întrerupt activitatea (total sau parțial) ca efect al deciziilor emise de autorități în perioada stării de urgență şi dețin certificatul de situații de urgență sau dețin certificatul pentru situații de urgenţă prin care se constată diminuarea veniturilor sau a încasărilor cu minimum 25% în luna martie 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie şi februarie 2020 sau întreruperea parţială sau totală a activităţii ca efect al deciziilor emise de autorităţile publice competente în perioada stării de urgenţă.

Potrivit Ordinului nr. 791/2020 și Ordinul nr. 822/2020  pentru modificarea Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 791/2020 privind acordarea certificatelor de situații de urgență operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2, operatorii economici pot obține două tipuri de astfel de certificate de la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, care pot fi emise, diferit, în funcție de operatorul economic (solicitantul) care îl solicită si implicit, în funcție de împrejurarea care determina solicitarea certificatului.[1]

Având în vedere cele anterior prezentate, rezultă că printre debitorii care pot beneficia de facilitățile OUG nr. 37/2020, în calitate de operatori economici care si-au întrerupt activitatea total sau parțial ca urmare a deciziilor emise de autoritățile publice, sunt:

 • întreprinderile care desfășoară activități culturale, științifice, artistice, religioase, sportive, de divertisment sau jocuri de noroc, de tratament balnear și de îngrijire personală, realizate în spații închise (art. 2 din Ordonanța militară nr. 1/2020);
 • cabinetele de medicină dentară (art. 1 din Ordonanța militară nr. 2/2020);
 • activitățile de comercializare cu amănuntul a produselor și serviciilor în centrele comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți operatori economici, cu excepția vânzării produselor alimentare, veterinare, farmaceutice, serviciilor de curățătorie,vânzarea produselor electronice si electrocasnice de către operatorii economici care asigura livrarea la domiciliul/sediul cumpărătorului și vânzarea produselor și serviciilor de optică medicală (art. 2 din Ordonanța militară nr. 2/2020 si art. 13 din Ordonanța militară nr. 3/2020).

Mai subliniem că din analiza OUG nr. 37/2020, rezultă că pentru a beneficia de facilități, solicitantul nu trebuie obligatoriu să își fi întrerupt total sau parțial activitatea, ci conform art. 6 lit. a) din OUG nr. 37/2020, facilitățile se pot acorda și atunci când există o diminuare a veniturilor sau încasărilor cu 25% în luna martie 2020 raportat la media lunilor ianuarie și februarie 2020. Totodată, așa cum am arătat, vor beneficia de prevederile OUG nr. 37/2020 inclusiv debitorii care au fost afectați indirect de pandemia COVID-19.

3. Facilitățile acordare de OUG nr. 37/2020.

Debitorii care îndeplinesc criteriile enumerate mai sus, au dreptul să solicite creditorilor din contractele de credit sau de leasing:

 • amânarea la plată a ratelor reprezentând
  • capital, dobânzi și comisioane,  pentru
   • o perioadă cuprinsă între 1 (una) și 9 (nouă) luni, însă  nu mai târziu de 31 decembrie 2020.

Perioada pentru care se aplică amânarea la plată a ratelor se adaugă perioadei totale a creditului, chiar dacă astfel este depășită perioada maximă de creditare din regulile interne de creditare ale creditorului.

În mod evident, perioada maximă de creditare prevăzută în reglementările creditorilor poate fi depăşită cu o perioadă egală cu durata suspendării obligaţiei de plată.

Cu toate acestea, dacă prin această prelungire este depășită limita maximă de vârstă a debitorului (în cele mai multe cazuri 60 sau 65 de ani), creditul trebuie reeșalonat pentru a se încadra în limita de vârstă practicată de creditor.

Într-o astfel de situație, creditorii procedează la restructurarea creditelor cu încadrarea în limita de vârstă.

Cu alte cuvinte, prin intrarea în vigoare a OUG nr. 37/2020, prin derogare de la prevederile OUG nr. 50/2010, ale OUG nr. 52/2016 şi ale OUG nr. 51/1997, obligaţia de plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor, reprezentând rate de capital, dobânzi şi comisioane, acordate debitorilor de către creditori, până la data intrării în vigoare a OUG nr. 37/2020, pot fi suspendate, la cererea debitorului, cu până la 9 luni, dar nu mai mult de 31.12.2020.

Prelungirea duratei contractuale produce efecte de la data comunicării solicitării de suspendare adresate creditorilor pentru solicitările aprobate de creditori.

Cu alte cuvinte, în cazul aprobării are loc prelungirea duratei contractuale, de la data comunicării solicitării de suspendare adresată creditorului.

Ratele pentru care se cere amânarea la plată sunt formate din trei componente, astfel cum avute în vedere de prevederile OUG nr. 37/2020:

 • debit principal/principalul creditului
 • dobândă
 • comisioane.

Principalul creditului rămâne același, cu mențiunea că va fi replătit în continuare din momentul în care încetează perioada de amânare a plății ratelor, deci cel mai târziu 1 ianuarie 2021.

Comisioanele nu se mai plătesc pentru lunile în care se realizează amânarea la plată a ratelor.

OUG nr. 37/2020 nu conține prevederi explicite cu situația acestor comisioane aferente perioadei suspendării, motiv pentru care apreciem că vor reprezenta un cost suportat de către creditorii implicați în aceste proceduri.

Dobânzile datorate pentru sumele de principal amânate la plată din toate creditele, cu excepția creditelor ipotecare acordate persoanelor fizice, vor fi capitalizate, majorând astfel principalul creditului.

Cu alte cuvinte, dobânzile respective se adaugă la debitul principal, astfel că li se vor aplica dobânzi și vor fi plătite eșalonat conform unui nou grafic de rambursare, pe noua perioadă a creditului.

Dobânzile datorate pentru sumele de principal amânate la plată din creditele ipotecare acordate persoanelor fizice vor fi contabilizate separat pentru lunile la care s-a realizat amânarea, nu vor fi capitalizate si vor rezulta într-o sumă pe care debitorul o va plăti eșalonat, în 60 de luni, în rate egale, începând cu luna imediat următoare încheierii perioadei de amânare.

Cu alte cuvinte:

 • dobânda datorată de debitori corespunzătoare sumelor scadente a căror plată este suspendată se capitalizează la soldul creditului existent la finele perioadei de suspendare.
  • Capitalul astfel majorat se plăteşte eşalonat pe durata rămasă până la noua scadență (maturitate) a creditelor, ulterior perioadei de suspendare.
 • prin excepţie, pentru creditele ipotecare contractate de persoane fizice, dobânda aferentă perioadei de suspendare se calculează potrivit prevederilor contractului de credit şi reprezintă o creanţă distinctă şi independentă în raport cu celelalte obligaţii izvorâte din contractul de credit.
  • la această creanţă dobânda este 0%
  • plata de către debitor a acestei creanţe se va face eşalonat, în 60 de rate lunare egale, începând cu luna imediat următoare încheierii perioadei de amânare.

Așadar, beneficiile instituite de OUG nr. 37/2020 constau, în esență, în următoarele:

 • în timpul perioadei de suspendare (amânare) (maxim 9 luni, dar nu mai mult de 31.12.2020), debitorul nu va efectua către instituția de credit niciun fel de plată legată de facilitățile de creditare respective: principal, dobânzi, comisioane;
 • termenele de rambursare ale facilităților de creditare vor fi prelungite automat cu perioada suspendării ratelor;
 • dobânzile pe perioada suspendării vor fi capitalizate la principalul creditelor și eșalonate până la noua scadență/maturitate a creditelor (cu excepția creditelor ipotecare ale debitorilor persoane fizice, astfel cum am arătat);
 • valoarea principalului creditelor va crește cu dobânda, calculată pe durata suspendării;
 • debitorul va achita ulterior expirării perioadei de suspendare, dobânzi aplicate la noua valoare a principalului, pentru toate facilitățile de credit care beneficiază de suspendare, cu excepția creditelor ipotecare ale persoanelor fizice.
  • Pentru acestea, dobânda aferentă perioadei de suspendare se va eșalona într-o creanță distinctă cu o maturitate de maxim 60 de luni (5 ani), cu dobândă 0.
 • Comisioanele bancareaferente creditelor nu vor fi capitalizate pe perioada celor 9 luni, acestea fiind exceptate total de la plată pentru această perioadă;

4. Procedura prin care se poate beneficia de facilitățile O.U.G. nr. 37/2020.

Pentru a beneficia de suspendarea rambursării ratelor, dobânzilor şi comisioanelor, în sensul celor indicate, debitorii care îndeplinesc condițiile de mai sus trebuie să solicite această facilitate creditorului în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a OUG 37/2020, respectiv, până la data de 14 mai 2020.

Cu alte cuvinte, beneficiile OUG nr. 37/2020 nu operează prin intrarea în vigoare a legii, ci la cererea debitorului adresată creditorului, și numai dacă debitorul îndeplinește condițiile anterior prezentate.

Cererea de amânare la plată poate fi realizată:

 • letric, prin poștă,
 • prin poșta electronică,
 • prin telefon, la un număr special alocat de către creditori pentru această situație, publicat pe pagina de internet a creditorului (iar discuția telefonică va fi înregistrată)

OUG nr. 37/2020 nu impune debitorilor folosirea unui anumit standard de cerere, aceasta cu atât mai mult cu cât cererea poate fi făcută și prin telefon.

În ceea ce ne privește, apreciem că debitorul trebuie să prezinte explicit cum și în ce măsură contextul actual a determinat întreruperea totală sau parțială a activității sale, ori după caz, scăderea veniturilor în cuantumul indicat, etc., și deoptrivă, să menționeze perioada pentru care dorește amânarea de la plată a ratelor.

Înainte de a aproba condițiile de amânare la plată, creditorul are dreptul să analizeze cererea.

La acest moment, nu este limpede care este marja de apreciere a creditorului și care sunt criteriile și efectele acestei analize, însă din prevederile OUG nr. 37/2020, rezultă dreptul creditorului de a verifica dacă debitorul solicitant întrunește condițiile cerute de acest act normativ, în caz contrar, putând refuza aprobarea amânării.

Din perspectiva documentației contractuale, nu este necesară încheierea unui act adițional la contractul de credit, modificările la contractul de credit operând în baza legii.

Totuși, în termen de 30 de zile creditorul notifică debitorului clauzele contractuale modificate pentru implementarea prevederilor OUG 37/2020.

Astfel, clauze contractuale care se pot modifica sunt strict legate și determinate de implementarea beneficiilor OUG nr. 37/2020 și se pot referi la aspecte cum ar fi durata contractului de credit și graficul de rambursare.

4. Garantarea de către stat a creditorilor, pentru facilitățile acordate debitorilor exclusiv relativ la plata dobânzilor la creditele ipotecare datorate de către persoanele fizice.

4.1. Scrisoarea de garanție. Garanția de stat.

Plata dobânzilor la creditele ipotecare datorate de către persoanele fizice pentru perioada de amânare la plată a ratelor, va fi garantată de către statul român prin Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (F.N.G.C.I.M.M.).

Astfel, creditorii si F.N.G.C.I.M.M vor încheia convenții separate de creditare, prin care Fondul Național de Garantare va emite scrisori de garanție cu privire la plata de către debitorii persoane fizice, din contractele de credit ipotecare, a dobânzilor acumulate în perioada de amânare la plată.

În cazul în care debitorii nu plătesc aceste sume, ele vor fi acoperite de F.N.G.C.I.M.M, acesta având posibilitatea să recupereze de la debitorii persoane fizice sumele neplătite,  cu titlu de creanță bugetară.

Astfel, scrisoarea de garanţie este angajamentul irevocabil şi necondiţionat prin care F.N.G.C.I.M.M se obligă în numele şi contul statului, să plătească creditorului sumele care reprezintă dobânzi amânate la plată aferente creditelor ipotecare, contractate de la creditor de persoane fizice, care beneficiază de facilitatea de suspendare a plăţilor în condiţiile OUG nr. 37/2020; valabilitatea scrisorii de garanţie este de maximum 5 ani.

Garanţia de stat este angajament expres, necondiţionat şi irevocabil asumat de F.N.G.C.I.M.M., în numele şi în contul statului, care acoperă pierderea suportată de creditor, ca urmare a producerii riscului de credit conform scrisorii de garanţie.

Riscul de credit este riscul actual sau viitor de afectare negativă a profiturilor şi capitalului ca urmare a neîndeplinirii de către debitorii persoane fizice a obligaţiilor ce le revin de rambursare a dobânzilor suspendate la plată, aferente facilităţii garantate de stat.

Statul român, prin Ministerul Finanţelor Publice, garantează în procent de 100% plata dobânzii calculate potrivit celor anterior rubricate, aferentă creditelor ipotecare contractate de debitori persoane fizice.

În acest scop, prin derogare de la prevederile OUG nr. 64/2007, Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să mandateze F.N.G.C.I.M.M. în vederea emiterii de scrisori de garanţie în numele şi în contul statului în favoarea creditorilor.

Acordarea şi derularea garanţiilor de stat se realizează pe baza unei convenţii de garantare încheiate între F.N.G.C.I.M.M. şi creditori. Modelul convenţiei de garantare se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a OUG nr. 37/2020.

Fiecare creditor comunică F.N.G.C.I.M.M. pe propria răspundere valoarea totală a angajamentului de garantare rezultat din cumularea sumelor de plată conform graficelor de eşalonare a plăţii sumelor reprezentând dobânzi datorate de debitori potrivit alin. (1).

4.2. Creanțele rezultate din plata garanțiilor de stat = crențe fiscale.

Astfel cum am arătat, pentru ipoteza în care debitorii persoane fizice nu plătesc sumele reprezentând dobânzi la creditele ipotecare (a căror plată a fost amânată conform OUG nr. 37/2020), acestea vor fi acoperite de F.N.G.C.I.M.M, care are dreptul să recupereze de la debitorii persoane fizice sumele neplătite, cu titlu de creanță bugetară.

În concret, după efectuarea plăţii valorii de executare a garanţiei, F.N.G.C.I.M.M. întocmeşte un titlu de creanţă prin care se individualizează obligaţiile de plată ale persoanelor fizice beneficiare ale facilităţii .

Titlu de creanţă devine titlu executoriu în condiţiile legii.

 Creanţele rezultate din plata garanţiilor de stat acordate în sensul celor indicate, respectiv sumele plătite creditorilor în baza scrisorilor de garanţie, sunt creanţe bugetare şi se recuperează de la debitori de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, conform prevederilor Legii nr. 207/2015.

Sumele astfel încasate sunt venituri ale bugetului de stat.

Pentru neplata la scadenţă a obligaţiilor rezultate din executarea scrisorilor de garanţie, debitorul datorează obligaţii fiscale accesorii care se calculează şi se comunică de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015.

5. Normele de aplicare a O.U.G. nr. 37/2020

Având în vedere prevederile art. 7 din OUG nr. 37/2020, care stabilesc că în aplicarea O.U.G. nr. 37/2020, Ministerul Finanțelor Publice elaborează normele de aplicare, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în M.Of. nr. 285 din 06.04.2020, au fost publicate Normele de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 37/2020.

Totodată, având în vedere prevederile art. 7 din O.U.G. nr. 37/2020, citat în cele precedente, prin Hotărârea nr. 270/2020 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 285 din 06 aprilie 2020, Guvernul României aprobă Normele de aplicare a prevederilor O.U.G nr. 37/2020, norme prevăzute în anexa care face parte integrantă a H.G. nr. 270/2020.

Normele se aplică tuturor facilităților acordate de creditorii definiți conform prevederilor art. 1 lit. a) din O.U.G. nr. 37/2020, debitorilor definiți la art. 1 lit. b) din O.U.G. nr. 37/2020,  pentru suspendarea obligațiilor de plată scadente, reprezentând rate de capital, dobânzi și comisioane.

Normele de punere în aplicare reglementeză distinct, pe de o parte, condițiile de acordare a facilității de suspendare la plată a obligațiilor aferente creditelor ipotecare acordate persoanelor fizice (art. 4 și urm.), iar pe de altă parte, condițiile de acordare a facilității de suspendare la plată a obligațiilor aferente altor credite decât credite ipotecare contractate de persoane fizice (art. 15 și urm.)

5.1. Creditele ipotecare acordate persoanelor fizice.

a. Perioada de acordare a facilităților de suspendare la plată a ratelor din creditele ipotecare.

Astfel cum se stabilește și prin O.U.G. nr. 37/2020, și Normele de punere în aplicare a ordonanței prevăd că perioada pentru care se acordă facilitățile de suspendare la plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor, reprezentând rate de capital, dobânzi și comisioane, acordate debitorilor de către creditori din creditele ipotecare este între 1(una) lună și 9 (nouă) lunifără a putea depăși data de 31 decembrie 2020.

Suplimentar față de prevederile O.U.G. nr. 37/2020, prin Normele de pune în aplicare se clarifică faptul că această perioadă se stabilește conform opțiunii debitorului, ce poate fi exprimată o singură data.

Față de mențiunea potrivit cu care opțiunea poate fi exprimată o singură dată, apreciem că debitorul poate formula o singură astfel de solicitare, fără a putea apoi să suplimenteze perioada la care s-a referit în prima cerere.

De altfel, această această chestiune este firească și rezultă inclusiv din aceea că, atât O.U.G nr. 37/2020, cât și Normele de punere în aplicare, stabilesc că solicitarea poate fi formulată în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a OUG nr. 37/2020.

Față de perioada de suspendare, mai arătpm că scadența ultimei rate incluse în perioada de suspendare la plată este cel mai târziu data de 31 decembrie 2020.

b. Condiții de acordare a facilității de suspendare la plată a ratelor scadente aferente creditelor.

Condiții privind creditele ipotecare.

Poate fi suspendată rambursarea ratelor, dobânzilor și comisioanelor scadente numai pentru creditele ipotecare care îndeplinesc următoarele condiții cumulative:

 • au fost acordate până la data intrării în vigoare a prevederilor O.U.G. nr. 37/2020, respectiv 30 martie 2020 inclusiv;
 • data scadenței finale a obligațiilor de rambursare a ratelor, prevăzută în contractele de credit, este ulterioară datei de intrare în vigoare a prevederilor O.U.G. nr. 37/2020, respectiv 30 martie 2020 inclusiv, adică contractul de credit să nu fi ajuns la scandență înainte de 30 martie 2020;
 • nu le-a fost declarată scadența anticipată până la data de 30 martie 2020 inclusiv;
 • nu înregistrează rate scadente restante, la data de 16 martie 2020 inclusiv  (data instituirii stării de urgență în România) sau debitorii au efectuat plata obligațiilor restante până la data solicitării suspendării obligației de plată în condițiile prevăzute la art. 2 alin. (1) din OUG nr. 37/2020.

Aceleași condiții sunt prevăzute și în O.U.G. nr. 37/2020, de asemenea, cu mențiunea îndeplinirii cumulative a tuturor acestor condiții.

Criterii de eligibilitate a debitorilor persoane fizice din contractele de credite ipotecare și condiții de aprobare a cererilor de suspendare la plată a ratelor scadente.

Poate beneficia de acordarea facilității de suspendare a obligației de plată a ratelor, dobânzilor și comisioanelor aferente creditului ipotecar, care îndeplinește condițiile anterior rubricate, debitorul persoană fizică ale cărui venituri au fost afectate direct sau indirect de situația gravă generată de pandemia COVID-19, sub condiția transmiterii solicitării către creditor cel mai târziu în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prevederilor OUG. nr. 37/2020.

Debitorul transmite creditorului solicitarea de suspendare în conformitate cu prevederile art. 3, alin. 1 și alin. 2 din O.U.G. nr. 37/2020.

Solicitarea debitorului trebuie să fie însoțită de declarația pe proprie răspundere a debitorului, prin care acesta din urmă declară că i-au fost afectate veniturile proprii și/sau veniturile aferente familiei debitorului, direct sau indirect, de situația gravă generată de pandemia COVID19 față de nivelul înregistrat anterior declarării stării de urgență și se afla în imposibilitatea de a onora obligațiile de plată aferente creditului ca urmare a intervenției uneia/mai multora dintre următoarele cauze, fără a se limita la acestea:

 • intrarea debitorului/membrilor familiei acestuia în șomaj tehnic ca efect al închiderii/restrângerii activității angajatorului,
 • concedierea debitorului/membrilor familiei acestuia,
 • reducerea salariului debitorului/membrilor familiei acestuia,
 • plasarea debitorului în carantină instituționalizată sau izolare la domiciliu,
 • îmbolnăvirea cu COVID-19

și altele asemenea motive, funcție de situația concretă, factuală a debitorului.

Cu alte cuvinte, declarația pe propria răspundere a debitorului, în sensul celor precedente, reprezintă motivarea/justificarea solicitării de suspendare a obligației de plată a ratelor, dobânzilor și comisioanelor aferente creditului ipotecar.

Astfel, pentru a beneficia de facilitatea prevăzută de O.U.G. nr. 37/2020, debitorul, persoană fizică, parte a contractului de ipotecă, trebuie să declare pe propria răspundere și să facă dovada că:

 • i-au fost afectate veniturile proprii și/sau veniturile aferente familiei debitorului, direct sau indirect, de situația gravă generată de pandemia COVID-19
  • diminuarea veniturilor trebuie să se raporteze la nivelul înregistrat anterior declarării stării de urgență.
 • se afla în imposibilitatea de a onora obligațiile de plată aferente creditului.

În înțelesul Normelor, membrii familiei debitorului sunt persoanele care au calitatea de soț/soție, părinți și copii, care locuiesc și se gospodăresc împreună cu debitorul.

Creditorul analizează solicitarea formulată de debitor, verifică încadrarea creditului în condițiile anterior prezentate și în termen de maximum 15 zile de la data primirii solicitării comunică debitorului decizia sa de aprobare/respingere a cererii de suspendare a obligațiilor de plată a ratelor.

Astfel cum stabilesc și prevederile O.U.G. nr. 37/2020, modificarea clauzelor contractuale ca efect al aprobării solicitării beneficiarului, se realizează fără încheierea de acte adiționale, prin notificarea clauzelor contractuale modificate, inclusiv noul grafic de rambursare a creditului și graficul de rambursare a dobânzilor eșalonate, transmisă de creditor debitorului în termen de 30 de zile de la primirea solicitării.

Notificarea debitorului se realizează în format letric sau prin poșta electronică, la datele de contact precizate în contractul de credit sau printr-un alt canal de comunicare la distanță oferit de creditor, conform opțiunii exprimate de debitor.

Normele de punere în aplicare ale OUG nr. 37/2020 stabilesc în mod imperativîn graficul de rambursare a creditului revizuit după acordarea facilității de suspendare a obligației de plată, rata de dobândă se menține la nivelul prevăzut în contractul de credit inițial încheiat între debitor și creditor.

Normele de punere în aplicare reglementează și situația creditelor garantate, inclusiv al celor garantate în cadrul programelor guvernamentale, stabilind că în același  termen, de maximum 15 zile de la data primirii solicitării, creditorul notifică și garantul cu privire la prelungirea valabilității contractului de garantare și la modificarea clauzelor angajamentului de garantare în vederea acordării facilității de suspendare în temeiul OUG nr. 37/2020, prelungirea producând efecte de la data acordului garantului.

b. Caracteristicile facilității de suspendare la plată a obligațiilor de plată a ratelor aferente creditelor ipotecare contractate de debitorii persoane fizice.

Creditorul acordă facilitatea de suspendare a obligației debitorului de plată a ratelor aferente creditului ipotecar la plata tuturor componentelor creditului ipotecar, respectiv

 • rate de principal,
 • dobânzi
 • comisioane,

pe perioada stabilită conform regulilor anterior prezentate, conform opțiunii debitorului.

În cazul în care creditorul a aprobat solicitarea debitorului, prelungirea duratei contractuale produce efecte de la data comunicării de către debitor a solicitării de suspendare către creditor.

Perioada de creditare stabilită inițial în contractul de credit poate fi prelungită cu o perioadă egală cu durata suspendării obligației de plată, cu respectarea de către creditori a reglementarilor interne privind încadrarea în limita de vârstă a debitorilor la terminarea contractului prelungit.

Pentru debitorii pentru care prelungirea maturității creditelor depășește limita de vârstă prevăzută prin reglementările creditorilor de acordare a creditelor, creditorii procedează la restructurarea creditelor cu încadrarea în limita de vârstă.

În cazul creditelor acordate în cadrul programului „Prima casă”, durata maximă a creditului de 30 de ani poate fi prelungită cu o perioadă egală cu durata suspendării la plata ratelor acordate în condițiile O.U.G. nr. 37/2020 cu respectarea de către creditori a reglementărilor interne privind încadrarea în limita de vârstă a debitorilor la terminarea contractului prelungit.

c. Rambursarea dobânzilor amânate la plată aferentă creditelor ipotecare contractate de debitorii persoane fizice.

Pentru creditele ipotecare contractate de persoane fizice, la care ne-am referit în cele precedente, dobânda aferentă perioadei de suspendare se calculează potrivit prevederilor contractului de credit și reprezintă o creanță distinctă și independentă în raport cu celelalte obligații izvorâte din contractul de credit.

Plata de către debitor a creanței reprezentând dobânda totală aferentă perioadei de suspendare la plată acordată conform prevederilor OUG nr.37/2020 se va face eșalonat, începând cu luna imediat următoare încheierii perioadei de suspendare, în 60 de rate lunare egale, fără perceperea de dobândă pentru această componentă a creditului ipotecar.

Cu alte cuvinte, dobânzile datorate pentru sumele de principal amânate la plată din creditele ipotecare acordate persoanelor fizice vor fi contabilizate separat pentru lunile la care s-a realizat amânarea, nu vor fi capitalizate si vor rezulta într-o sumă pe care debitorul o va plăti eșalonat, în 60 de luni, în rate egale, începând cu luna imediat următoare încheierii perioadei de amânare.

Aceasta se calculează potrivit prevederilor contractului de credit şi reprezintă o creanţă distinctă şi independentă în raport cu celelalte obligaţii izvorâte din contractul de credit, la această creanţă dobânda fiind  0%.

Potrivit Normelor de punere în aplicare, graficul de rambursare a acestor plăți se comunică în termen de 5 zile debitorilor și Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii, denumit în continuare FNGCIMM, odată cu formularea solicitării de emitere a scrisorii de garanție.

d. Procedura de emitere și caracteristicile scrisorilor de garanție pentru obligațiile de plată a dobânzilor eșalonate pentru creditele ipotecare, contractate de debitori persoane fizice.

Astfel cum se stabilește prin O.U.G. nr. 37/2020, și prin Normele de punere în aplicare, se statuează că Statul român, prin Ministerul Finanțelor Publice, garantează în procent de 100% creditorilor, irevocabil și necondiționat, obligația de rambursare a dobânzilor care fac obiectul facilității de suspendare la plată a dobânzilor pentru creditele ipotecare.

FNGCIMM este mandatat să acorde garanții în numele și în contul statului român, prin Ministerul Finanțelor Publice, în baza unei Convenții de implementare a prevederilor OUG nr. 37/2020 încheiate între Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de mandant, și FNGCIMM, în calitate de mandatar al statului român.

Acordarea și derularea garanțiilor de stat în favoarea creditorilor se realizează pe baza unei convenții de garantare încheiate între FNGCIMM și creditori.

În scopul garantării obligațiilor de rambursare a dobânzilor acumulate pe perioada suspendării la plată, creditorul care a aprobat solicitările de suspendare formulate de debitorii săi solicită FNGCIMM emiterea unei scrisori de garanție în numele și în contul statului.

FNGCIMM emite scrisoarea de garanție în baza convenției de garantare încheiate cu creditorul.

De asemenea, creditorul transmite FNGCIMM solicitarea de emitere a scrisorii de garanție, însoțită de o situație centralizatoare întocmită de creditor pe propria răspundere, în care este evidențiată valoarea totală a contractului de garantare, rezultată din cumularea sumelor de plată conform graficelor de eșalonare a plății sumelor reprezentând dobânzi datorate de debitori, în termen de maximum 30 de zile de la data expirării termenului acordat debitorilor conform prevederilor art. 3, alin. 1 din OUG nr. 37/2020.

Valoarea totală a angajamentului de garantare înscris în solicitarea de emitere a scrisorii de garanție este exprimată în echivalent lei.

În cazul în care creditul ipotecar este acordat în altă valută, valoarea cumulată a dobânzilor se stabilește utilizând cursul de schimb comunicat de BNR, valabil în ultima zi a lunii anterioare celei în care creditorul a transmis către FNGCIMM solicitarea de emitere a scrisorii de garanție.

Subliniem că în cazul în care în structura dobânzii aferente creditelor ipotecare sunt prevăzuți indici variabili, valoarea scrisorii de garanție este determinabilă pe baza estimărilor creditorilor privind evoluția indicilor variabili. Pentru efectuarea corecției valorii scrisorii de garanție, până la data de 31 ianuarie 2021 creditorii au obligația comunicării către FNGCIMM a situației centralizatoare privind valoarea cumulată a dobânzilor de plată, determinată pe baza valorii indicilor care intră în structura de cost a dobânzii conform contractelor de credit încheiate cu debitorii.

Astfel cum am arătat, FNGCIMM garantează expres, irevocabil și necondiționat în favoarea creditorilor rambursarea de către debitorii eligibili a obligațiilor de plată a dobânzilor eșalonate pentru creditele ipotecare pe perioada de valabilitate a scrisorii de garanție.

Scrisorile de garanție sunt valabile pe perioada cuprinsă între data emiterii și data încetării răspunderii FNGCIMM în numele și în contul statului.

Data la care încetează răspunderea FNGCIMM în numele și în contul statului este:

 • data expirării perioadei de rambursare conform graficelor de rambursare
 • data la care MFP plătește valoarea de executare a garanției pentru ultimul debitor din situația centralizatoare transmisă de creditor pe propria răspundere;
 • data înregistrării la FNGCIMM a comunicării finanțatorului cu privire la renunțarea la scrisoarea de garanție;
 • data rambursării integrale de către debitor a dobânzii suspendate, la termen sau anticipat, dar nu mai mult de 5 ani.

Valoarea garanției se va reduce în mod automat cu orice plată efectuată de debitor în perioada de rambursare a dobânzilor eșalonate la plată conform graficelor, precum și cu valoarea plăților de garanții efectuate la cererea creditorului în temeiul obligației de garantare asumate prin scrisorile de garanție emise în numele și în contul statului, după caz.

e. Executarea scrisorilor de garanție. Plățile efectuate în temeiul scrisorilor de garanție.

Astfel cum am arătat, prin emiterea scrisorilor de garanție, statul român, prin MFP, prin mandatarul FNGCIMM se angajează irevocabil să plătească obligațiile garantate la prima și simpla cerere a creditorului, până la limita valorii scrisorii de garanție stabilită, în cazul în care debitorul/debitorii nu și-a/au îndeplinit obligațiile de rambursare stabilite conform graficului de rambursare.

Creditorul poate transmite cereri de executare în temeiul scrisorii de garanție în perioada de valabilitate a scrisorii de garanție.

Cererile de executare a garanției se transmit FNGCIMM de către fiecare creditor până la data de 20 a fiecărei luni calendaristice, consolidate pe creditor, pentru debitorii din portofoliu.

În termen de maximum 30 de zile de la data primirii, FNGCIMM analizează cererea de executare a garanției și emite o decizie de plată consolidată pe creditor, pentru debitorii din portofoliu.

FNGCIMM poate solicita creditorului furnizarea de informații și documente necesare pentru completarea/clarificarea documentației transmise odată cu cererea de executare a garanției, în vederea soluționării cererii de executare a garanției.

Decizia consolidată de aprobare a cererii de executare a garanției se comunică creditorului și MFP cel mai târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, pe fax sau prin poștă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită și documentul în original.

f. Procedura de individualizare și recuperare a creanțelor rezultate din executarea scrisorilor de garanție

Creanțele rezultate din plata garanțiilor de stat acordate, respectiv sumele plătite creditorilor în baza scrisorilor de garanție acordate de către FNGCIMM, sunt creanțe bugetare și se recuperează de către organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală de la debitor, în condițiile Codului de procedură fiscală.

În termen de 5 zile lucrătoare de la data plății valorii de executare a garanției, MFP transmite FNGCIMM dovada efectuării plății.

După primirea dovezii efectuării plății FNGCIMM întocmește un înscris care reprezintă titlu de creanță bugetară în sensul prevederilor art. 1, pct. 38 din Codul de procedură fiscală.

Prin titlul de creanță bugetară se individualizează creanța bugetară rezultată prin plată, precum și data scadenței acesteia.

Titlul de creanță se comunică debitorului, prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii dovezii efectuării plății.

Normele de punere în aplicare stabilesc că în cazul în care comunicarea titlului de creanță nu este posibilă în modalitatea anterior descrisă, aceasta se poate realiza prin publicitate, respectiv prin afișarea, concomitent, la sediul FNGCIMM și pe pagina de internet a acestuia, a unui anunț în care se menționează că a fost emis titlul de creanță bugetară pe numele persoanei fizice.

Anunțul se menține afișat cel puțin 60 de zile de la data publicării acestuia și conține următoarele elemente: numele și prenumele persoanei fizice, domiciliul persoanei fizice, numărul și data emiterii titlului de creanță bugetară.

În cazul în care titlul de creanță bugetară se comunică prin publicitate, acesta se consideră comunicat în termen de 15 zile de la data afișării anunțului.

Subliniem că termenul de plată voluntară a obligației rezultate din executarea scrisorii de garanție este de 15 zile de la data comunicării titlului de creanță bugetară.

Mai atragem atenția asupra faptului că la data expirării termenului de plată voluntară a obligației, respectiv 15 zile de la data comunicării titlului de creanță bugetară, titlul de creanță bugetară devine titlu executoriu.

Titlul executoriu, în sensul celor indicate supra,  împreună cu dovada efectuării procedurii de comunicare către debitor și copia documentului de identitate al debitorului se înaintează, în termen de 5 zile lucrătoare de la data efectuării procedurii de comunicare, organelor fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în vederea recuperării creanței bugetare, în condițiile Codului de procedură fiscală.

Mai arătăm că accesoriile creanțelor rezultate din executarea scrisorilor de garanție,  se calculează de către organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, începând cu ziua următoare datei scadenței acestora și până la data stingerii inclusiv și se recuperează de către acestea.

5.2. Credite contractate de debitori, altele decât credite ipotecare contractate de persoane fizice

Potrivit prevederilor O.U.G. nr. 37/2020, debitorii care pot beneficia de facilitățile instituite de act act normativ sunt: persoanele fizice,        persoanele fizice autorizate, întreprinderile familiale, întreprinderile individuale, profesiile liberale sau exercitate în baza unei legi speciale, persoanele juridice, cu excepția instituțiilor de credit, din contractele de credit, respectiv leasing, sub rezerva îndeplinirii anumitor condiții.

În cele precedente, ne-am referit așa cum am explicitat, doar la debitorii persoane fizice, din creditele ipotecare.

Astfel, în cele ce urmează, vom analiza facilitățile de suspendare la plată a obligațiilor aferente creditelor, cu excepția creditelor ipotecare contractate de persoane fizice.

a. Perioada pentru care se acordă facilitățile de suspendare la plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor, altele decât creditele ipotecare acordate persoanelor fizice.

Din start, arătăm că perioada pentru care se acordă facilitățile de suspendare la plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor, reprezentând rate de capital, dobânzi și comisioane, acordate debitorilor de către creditori se stabilește pe baza opțiunii debitorului și este cuprinsă între 1 și 9 luni, fără a putea depăși data de 31 decembrie 2020, prevedere similară cu cea relativ la creditele ipotecare contractate de persoanele fizice.

Perioada maximă de rambursare a obligațiilor de plată aferente creditului poate fi extinsă cu o perioadă aferentă suspendării obligațiilor de plată.

b. Condiții de acordare a facilității de suspendare la plată a obligațiilor aferente creditelor, cu excepția creditelor ipotecare contractate de persoane fizice.

Condiții privind creditele.

 Suspendarea se acordă pentru creditele care îndeplinesc următoarele condiții cumulative:

 • au fost acordate până la data intrării în vigoare a prevederilor OUG nr. 37/2020, respectiv 30 martie 2020 inclusiv;
 • data scadenței finale a obligațiilor de rambursare a ratelor, prevăzută în contractele de credit, este ulterioare datei de intrare în vigoare a prevederilor OUG nr. 37/2020, respectiv 30 martie 2020 inclusiv, adică contractul de credit să nu fi ajuns la scandență înainte de 30 martie 2020;
 • nu le-a fost declarată scadența anticipată până la data de 30 martie 2020 inclusiv;
 • nu înregistrează rate scadente restante, la data de 16 martie 2020 inclusiv (data institurii stării de urgență în România, prin Decretul nr. 195/2020) sau debitorii au efectuat plata obligațiilor restante până la data solicitării suspendării obligației de plată.

Criterii de eligibilitate a debitorilor și condițiile de aprobare a cererilor de suspendare la plată a ratelor scadente aferente creditelor, cu excepția creditelor ipotecare contractate de persoane fizice.

Poate beneficia de acordarea facilității de suspendare a obligației de plată a ratelor, dobânzilor și comisioanelor aferente creditului debitorul ale cărui venituri au fost afectate direct sau indirect de situația gravă generată de pandemia COVID-19, sub condiția transmiterii solicitării către creditor cel mai târziu în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prevederilor OUG nr. 37/2020.

Distingem între debitorii persoane fizice, pe de o parte, și debitorii persoane juridice (în sens larg), pe de altă parte.

Și în această situație, similar cu debitorii din creditele ipotecare, debitorul, persoana fizică declară pe propria răspundere că i-au fost afectate veniturile proprii și/sau veniturile aferente familiei debitorului, direct sau indirect, de situația gravă generată de pandemia COVID-19 față de nivelul înregistrat anterior declarării stării de urgență și se află în imposibilitatea de a onora obligațiile de plată aferente creditului, ca urmare a intervenției uneia/mai multora dintre următoarele cauze, fără a se limita la acestea:

 • intrarea debitorului/membrilor familiei acestuia în șomaj tehnic ca efect al închiderii/restrângerii activității angajatorului,
 • concedierea debitorului/membrilor familiei acestuia,
 • reducerea salariului debitorului/membrilor familiei acestuia,
 • plasarea debitorului în carantină instituționalizată sau izolare la domiciliu,
 • îmbolnăvirea cu COVID-19

și alte motive similare acestora, funcție de situația concretă, factuală, a debitorului.

În ceea ce privește ceilalți debitori, cu excepția persoanelor fizice, se impune îndeplinirea următoarelor condiții:

 • declarația pe propria răspundere că i-au fost afectate veniturile proprii, direct sau indirect, de situația gravă generată de pandemia COVID-19 față de nivelul înregistrat anterior declarării stării de urgență și se află în imposibilitatea de a onora obligațiile de plată aferente creditului, activitatea fiind afectată de următoarele condiții:
  • pentru debitorii: persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale ce funcționează potrivit OUG nr. 44/2008, debitorii care dețin profesii liberale și profesii care se exercită în baza unor legi speciale, indiferent de forma de exercitare a profesiei,
   • dacă activitatea a fost întreruptă total sau parțial ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgență decretate, cu următoarele repercusiuni: restrângerea pieței de desfacere, restrângerea numărului de angajați, diminuarea numărului de furnizori etc. .
  • pentru alți debitori cu excepția persoanelor fizice și cei menționați în cele precedente:
   • dacă dețin certificatul de situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri,

sau

 • certificatul pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri prin care se constată diminuarea veniturilor sau a încasărilor sale cu minimum 25% în luna martie 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie și februarie 2020

sau

 • activitatea lor a fost întreruptă parțial sau total ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice competente pe perioada stării de urgență decretate, cu următoarele urmări: restrângerea pieței de desfacere, restrângerea numărului de angajați, diminuarea numărului de furnizori s.a.;

ne referim, așadar, la deținerea unuia dintre certificatele de situație de urgență care constată că:

debitorii și-au întrerupt activitatea total sau parțial ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgență decretate (CSU tip 1); sau au suferit diminuarea veniturilor sau a încasărilor cu minimum 25% în luna martie 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie și februarie 2020 (CSU tip 2)

 • nu se află în insolvență la data solicitării suspendării rambursării creditului, conform informațiilor disponibile pe pagina web a Oficiului Național al Registrului Comerțului.

Îndeplinirea acestor condiții se dovedește prin declarația pe proprie răspundere precum și prin certificatul de situație de urgență. În cazul debitorilor persoane juridice, cererea se formulează de către reprezentantul legal al acestora.

Creditorul analizează solicitarea formulată de debitor, verifică încadrarea creditului în condițiile indicate și în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data primirii solicitării comunică debitorului decizia sa de aprobare/respingere a cererii de suspendare a obligațiilor de plată a ratelor.

Decizia de aprobare conține și numărul de rate solicitate de debitor și aprobarea suspendării la plată și se comunică debitorului în format letric sau prin poșta electronică, la datele de contact precizate în contractul de credit sau printr-un alt canal de comunicare la distanță oferit de creditor, sau telefonic, cu respectarea obligației creditorului de înregistrare a convorbirii, după caz, în funcție de opțiunea exprimată de debitor.

Modificarea clauzelor contractuale ca efect al aprobării solicitării debitorului în temeiul prevederilor OUG nr. 37/2020 se realizează fără încheierea de acte adiționale, prin notificarea clauzelor contractuale modificate, inclusiv noul grafic de rambursare a creditului, transmisă de creditor debitorului în termen de 30 de zile de la primirea solicitării.

Potrivit Normelor de punere în aplicare, toate garanțiile aferente contactului de credit se mențin.

Efectele modificării contractelor de credit potrivit prevederilor OUG nr. 37/2020 se extind de drept asupra oricăror codebitori, garanți, inclusiv fideiusori, care au garantat obligația debitorului, precum și a oricăror alte părți ale contractului de credit astfel modificat, doar cu acordul prealabil al acestora.

Notificarea debitorului se realizează în format letric sau prin poșta electronică, la datele de contact precizate în contractul de credit sau printr-un alt canal de comunicare la distanță oferit de creditor, conform opțiunii exprimate de debitor.

În cazul creditelor garantate, creditorul notifică și garantul cu privire la prelungirea valabilității angajamentului de garantare și la modificarea clauzelor angajamentului de garantare în vederea acordării facilității de suspendare în temeiul prevederilor OUG nr. 37/2020.

Perioada maximă de valabilitate a garanțiilor prevăzută în actele normative cu caracter special care reglementează programele guvernamentale de garantare poate fi extinsă cu o perioadă egală cu durata suspendării obligațiilor de plată aprobată în condițiile prevederilor OUG nr. 37/2020.

Arătăm că prevederile legate de opozabilitatea modificărilor contractului de credit față de codebitori și garanți (inclusiv fideiusori) sunt totuși lacunare și deficitare; se menționează pe de o parte, că efectele modificării contractelor de credit potrivit prevederilor OUG 37/2020 se extind de drept asupra oricăror codebitori, garanți, inclusiv fideiusori, dar, pe de altă parte, că respectivele efecte se produc asupra acestor categorii de persoane doar cu acordul lor prealabil.

În baza acestor prevederi, deducem că cererea de suspendare ar trebui să fie însoțită sau urmată de dovada acordului celorlalte persoane obligate, codebitori sau garanți, în vederea obținerii aprobării cererii de către creditori.

c. Caracteristicile facilității de suspendare la plată a obligațiilor de plată a ratelor aferente creditelor contractate de debitori, cu excepția creditelor ipotecare.

Creditorul acordă la solicitarea debitorului facilitatea de suspendare a obligației de plată a ratelor de principal, dobânzi și comisioane, pe perioada stabilită în conditiile anterior arătate.

În cazul în care creditorul a aprobat solicitarea debitorului, prelungirea duratei contractuale produce efecte de la data comunicării de către debitor a solicitării de suspendare către creditor.

În termen de 30 de zile de la primirea solicitării, creditorul notifică debitorului clauzele contractului de credit modificate în vederea acordării facilității de suspendare a obligațiilor conform prevederilor OUG nr. 37/2020.

Perioada de creditare stabilită inițial în contractul de credit poate fi prelungită cu o perioadă egală cu durata suspendării obligației de plată, cu respectarea de către creditori a reglementărilor interne, inclusiv privind încadrarea în limita de vârstă a debitorilor persoane fizice la terminarea contractului prelungit.

Pentru debitorii pentru care prelungirea maturității creditelor depășește limita de vârstă prevăzută prin reglementările creditorilor de acordare a creditelor, creditorii procedează la restructurarea creditelor cu încadrarea în limita de vârstă.

Perioada maximă de creditare prevăzută în reglementările creditorilor poate fi depășită cu o perioadă maximă egală cu durata suspendării obligației de plată.

d. Rambursarea obligațiilor suspendate la plată aferente creditelor contractate de debitori, cu excepția creditelor ipotecare

Dobânda datorată de debitori corespunzător perioadei de suspendare se capitalizează la soldul creditului existent la sfârșitul perioadei de suspendare, iar capitalul astfel majorat se plătește eșalonat până la noua maturitate a creditelor sau până la maturitatea inițială în cazul restructurării creditelor, începând cu luna următoare expirării perioadei de suspendare, pe durata rămasă până la noua maturitate a creditelor sau până la maturitatea inițială în cazul restructurării creditelor.

În graficul de rambursare refăcut după acordarea facilității de suspendare a obligației de plată se menține rata de dobândă la nivelul prevăzut în contractul de credit inițial încheiat între debitor și creditor.

Mai arătăm că în aplicarea Normelor, modelul Convenției de garantare, al Convenției de implementare prevăzute la art. 9 alin. (2), precum și al titlului de creanță prevăzut la art. 5 alin. (5) din OUG nr. 37/2020 se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a Normelor.

De asemenea, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a Normelor de aplicare, creditorii implicați în accesarea facilității de garantare prevăzute de OUG nr. 37/2020 notifică FNGCIMM cu privire la încheierea convenției de garantare.


[1] Certificat de situație de urgență Tip 1 (albastru)- denumit „Certificat Tip 1”  și Certificat de situație de urgență Tip 2 (galben) – denumit  „Certificat Tip 2”

Lasă un răspuns