Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României.

La data de 15 aprilie 2020, a intrat în vigoare Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 311 din 14 aprilie 2020

Prin Decretul nr. 240/2020, se prelungește cu 30 de zile starea de urgență instituită prin Decretul nr. 195/2020, începând cu data de 15 aprilie 2020.

Pe durata prelungirii, se mențin măsurile dispuse prin actele emise pentru punerea în executare a Decretului nr. 195/2020, în măsura în care prin Decretul nr. 240/2020 nu se dispune altfel.

În esență, măsurile adoptate prin cel de-al doilea Decret nu modifică și nu completează semnificativ Decretul inițial, însă există, totuși măsuri suplimentare, pe care le vom prezenta punctual în cele ce urmează.

De asemenea, în baza Decretului nr. 240/2020, se vor emite ordonanțe militare, prin care se vor stabili măsuri restrictive și alte măsuri, similar cu procedurile ce au stat la baza emiterii Ordonanțelor militare 1-8, emise în perioada 16 martie 2020- 10 aprilie 2020.

În chiar preambulul Decretului nr. 240/2020, se arată că de la momentul instituirii stării de urgență pe teritoriul României prin Decretul nr. 195/2020, atât numărul de îmbolnăviri înregistrate, cât și numărul de decese provocate de coronavirusul SARS-CoV-2 au înregistrat curbe ascendente, constatându-se că avem de-a face cu o răspândire intracomunitară, deocamdată limitată la nivelul a 10 județe (Suceava, Neamț, Timiș, Arad, Brașov, Hunedoara, Cluj, Constanța, Galați și Ilfov) și al municipiului București, ceea ce totalizează aproximativ 70% din numărul cazurilor confirmate.

Astfel cum prevedea și Decretul inițial, prin Decretul nr. 240/2020 de prelungire a stării de urgență, se stabilește posibilitatea restrângerii unor drepturi și libertăți, pentru prevenirea răspândirii COVID-19 și realizarea managementului consecințelor, raportat la evoluția situației epidemiologice, după cum urmează:

 • libera circulație;
 • dreptul la viață intimă, familială și privată;
 • inviolabilitatea domiciliului;
 • dreptul la învățătură;
 • libertatea întrunirilor;
 • dreptul la grevă;
 • dreptul de proprietate privată;
 • libertatea economică.

De asemenea, și prin Decretul nr. 240/2020 se adoptă, pe de o parte, măsuri de primă urgență cu aplicabilitate directă (stabilite în anexa nr. 1 Decret), iar pe de altă parte, măsuri de primă urgență cu aplicabilitate graduală (stabilite în anexa nr. 2 la Decret).

Implementarea măsurilor de primă urgență cu aplicabilitate directă este în responsabilitatea ministerelor de resort și a celorlalte organe de specialitate, potrivit domeniilor aflate în competența acestora, în măsura în care prin prezentul decret nu se stabilește altfel.

Măsurile de primă urgență cu aplicabilitate graduală prevăzute se dispun, în esență,  de către  ministrul afacerilor interne sau de înlocuitorul legal al acestuia, cu acordul prim-ministrului, prin ordonanță militară,  cu excepția măsurilor de primă urgență cu aplicabilitate graduală, prevăzute la pct. 7 din anexa nr. 2 la Decret – limitarea activității spitalelor publice la internarea și rezolvarea cazurilor urgente, care se dispun de către Ministerul Afacerilor Interne, prin ordin al secretarului de stat, șef al Departamentului pentru Situații de Urgență sau înlocuitorul legal al acestuia.

Un rol important la adiptarea măsurilor îi este recunoscut Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, care va realiza  evaluari ale situației epidemilogice.

Conducerea aplicării măsurilor stabilite prin ordonanță militară sau prin ordinul la care ne-am referit în cele precedente revine Ministerului Afacerilor Interne.

Coordonarea și conducerea integrată a acțiunilor și măsurilor de răspuns cu caracter medical și de protecție civilă la situația de urgență generată de COVID-19 se realizează de către Ministerul Afacerilor Interne – Departamentul pentru Situații de Urgență, în colaborare cu Ministerul Sănătății și cu celelalte instituții implicate, prin Centrul Național de Coordonare și Conducere a Intervenției.

Vă atragem atenția asupra unei modificări semnficative și de o deosebită importanță adusă prin Decretul nr. 240/2020, la art.5 din acest act normativ care stabileste după cum urmează: Conducătorii autorităților publice, ai celorlalte persoane juridice, precum și personele fizice au obligația să respecte și să aplice toate măsurile instituite prin prezentul decret, precum și pe cele dispuse în aplicarea acestuia.

Cu alte cuvinte, dacă până la acest moment, autoritățile publice au făcut recomandări persoanelor juridice și persoanelor fizice, cu privire la conduita acestora, prin Decretul nr. 240/2020 se stabilește cu caracter imperativ obligația, atât de a respecta măsurile instituite prin Decret, cât și de a aplica aceste măsuri.

Subliniem încă o dată că aceste obligații (de a respecta și de a plica măsurile adoptate prin Decret) incumbă atât persoanelor fizice, cât și conducătorilor persoanelor juridice.

În ceea ce privește obligația de a aplica măsurile adoptate prin Decret, această prezintă importanță pentru reprezentanții persoanelor juridice, care nu doar că trebuie să aibă în vedere recomandările autorităților publice (în special în domeniul muncii, al securității și sănătății în muncă), ci trebuie să ia măsuri efective pentru punerea în aplicare, întocmai, a acestor măsuri (și în general, a măsurilor adoptate prin decret si actele emise în baza acestuia)

Măsurile de primă urgență cu aplicabilitate directă vizează mai multe domenii, după cum urmează: ordine publică, stare civilă, domeniul economic, fondurilor europene, sănătății, muncii și protecției sociale, justiție, educație, afaceri externe, transporturi și alte măsuri cu caracter general; în cele ce urmează, regăsiti o analiză a măsurilor și domeniilor ce ar putea prezenta interes pentru d-voastră:

În ceea ce privește domeniul ordine publică, se stabileștecă pe durata stării de urgență se interzic organizarea și desfășurarea: a) mitingurilor, demonstrațiilor, procesiunilor sau oricăror altor întruniri, în spații deschise; b) oricăror altor întruniri de natura activităților culturale, științifice, artistice, religioase, sportive sau de divertisment, în spații închise.

Astfel cum s-a discutat în mass-media, în ultima perioadă, se stabilește deopotrivă, că slujitorii cultelor religioase recunoscute oficial în România pot oficia în lăcașurile de cult, în spații publice sau în spații private: practicile și ritualurile cu caracter public specifice cultului, fără participarea publicului,  iar practicile și ritualurile cu caracter privat specifice cultului, precum botezurile, cununiile sau înmormântările, cu participarea numărului minim de persoane potrivit normelor canonice și cu respectarea strictă a măsurilor de protecție individuală și colectivă pentru prevenirea răspândirii COVID-19.

Arătăm că Ministerul Apărării Naționale sprijină, la cerere, Ministerul Afacerilor Interne pentru asigurarea pazei și protecției unor obiective/zone, transportul de efective, materiale și tehnică pentru îndeplinirea misiunilor specifice, triaj epidemiologic, asistență medicală și alte misiuni în funcție de evoluția situației.

Atragem atenția asupra faptului că personalul militar din Ministerul Apărării Naționale care participă la misiunile de sprijin în domeniul ordinii publice ori pentru asigurarea pazei și protecției unor obiective/zone este abilitat:

 • legitimeze și să stabilească identitatea persoanelor, precum și verifice motivul deplasării/circulației persoanelor în afara locuinței/gospodăriei;
 • să interzică, temporar, pătrunderea în clădiri, localități sau zone geografice delimitate și marcate în care sunt dispuse măsuri de carantinare sau izolare, într-un mijloc de transport, ori să dispună evacuarea temporară din acestea a oricărei persoane, dacă există un pericol la adresa vieții, sănătății sau integrității corporale, a sa ori a altei persoane;
 • să avertizeze persoanele, prin orice mijloace de comunicare, să înceteze acțiunile prin care sunt afectate măsurile de carantinare sau izolare;
 • să dea semnale, indicații și dispoziții participanților la trafic.

În ceea ce privește domeniul stare civilă, domeniu cu caracter de noutate, ce nu era reglementat de Decretul nr. 195/2020, se stabilește că  instituțiile și autoritățile publice care, în exercitarea competențelor prevăzute de legislația specifică, solicită prezentarea certificatelor de stare civilă, în original și/sau fotocopii, sunt obligate să accepte extrase pentru uz oficial de pe actele de stare civilă transmise în format electronic de către serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor sau de oficiul de stare civilă din cadrul primăriilor unităților administrativ- teritoriale unde nu funcționează serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor.

Pe durata stării de urgență, documentele primare care stau la baza înregistrării actelor de naștere și de deces se transmit de emitenți la serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor/oficiul de stare civilă competent, prin fax sau prin intermediul mijloacelor electronice administrate de autorități ale statului român, iar în termen de cel mult 90 de zile de la încetarea stării de urgență, instituțiile, autoritățile publice și persoanele fizice sunt obligate să efectueze demersuri pentru depunerea documentelor, în original.

Domeniul economic prevede posibilitatea Guvernului de a adopta măsuri economice și sociale pentru susținerea operatorilor economici și a sectoarelor economice afectate direct sau indirect de criza COVID-19.

Se reglementează, de asemenea, posibilitatea obținerii certificatelor de stare de urgență, stabilindu-se că  Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri eliberează, la cerere, operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul COVID-19 certificate de situație de urgență în baza documentelor justificative.

Totodată este menținută reglementarea potrivit cu care se menține valabilitatea documentelor eliberate de autoritățile publice care expiră pe durata stării de urgență.

În situația în care anumite programe sau proiecte nu pot fi derulate pe durata stării de urgență, bunurile consumptibile sau perisabile destinate a fi distribuite/utilizate în cadrul acestora pot fi redistribuite în cadrul altor programe, proiecte sau în favoarea unor unități sanitare, de asistență socială, de îngrijire și asistență medico-socială sau beneficiarilor Legii nr. 416/2001.

Capitolul VI din Decretul nr. 240/2020 reglementează domeniul muncii și protecției sociale.

Prima prevedere în acest domeniu stabilește că, pe durata stării de urgență, Guvernul stabilește măsuri speciale de sprijin al angajatorilor și protecție a angajaților și familiilor acestora.

Pe durata stării de urgență, prevederile Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, nu se aplică angajaților sistemului național de apărare, angajaților din penitenciare, personalului din unitățile sanitare publice, personalului din serviciile sociale rezidențiale și altor categorii stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne, al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri și al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor, după caz.

Personalul indicat supra are dreptul la o majorare a salariului în cuantumul prevăzut la art. 3, alin.1 din Legea nr. 19/2020, în situația în care celălalt părinte nu beneficiază de drepturile reglementate în această lege.

Instituțiile și autoritățile publice centrale și locale, autoritățile administrative autonome, regiile autonome, societățile și companiile naționale și societățile la care statul ori o unitate administrativ-teritorială este acționar unic sau majoritar, societățile cu capital privat introduc, acolo unde este posibil, pe durata stării de urgență, munca la domiciliu sau în regim de telemuncă, prin act unilateral al angajatorului.

Pe perioada desfășurării activității prin muncă la domiciliu sau telemuncă, salariații își îndeplinesc atribuțiile specifice funcției sau ocupației pe care o dețin, în conformitate cu legislația care reglementează munca la domiciliu și telemunca.

Cu alte cuvinte, se menține reglementarea potrivit cu care, în măsura în care este posibil (adică, dacă felul muncii o permite), angajatorul trebuie să ia măsuri privind desfășurarea activității profesionale prin munca la domiciliu sau în regim de telemuncă, prin act unilateral al acestuia.

Pe durata stării de urgență se suspendă efectuarea controalelor la angajatori de către inspectoratele teritoriale de muncă, cu excepția controalelor dispuse de către ministrul muncii și protecției sociale, a celor dispuse de Inspecția Muncii pentru punerea în aplicare a hotărârilor Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, a ordonanțelor militare, a celor necesare pentru a da curs sesizărilor prin care se reclamă săvârșirea unor fapte cu un grad ridicat de pericol social și pentru cercetarea accidentelor de muncă.

Cu alte cuvinte, așa cum v-am informat și în corespondențele abterioare, angajatorul nu este exonerat de orice tip de control, ci se vor efectua controale specifice, vizând, în esență, respectarea măsurilor excepționale adoptate pe perioada stării de urgență.

Cu caracter de noutate, se stabilește că pe durata stării de urgență se interzice încetarea sau suspendarea activității serviciilor sociale de tipul centrelor rezidențiale de îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice, centrelor rezidențiale pentru copii și adulți, cu și fără dizabilități, precum și pentru alte categorii vulnerabile, publice și private, prevăzute în HG nr. 867/2015.

Se menține valabilitatea contractelor colective de muncă și a acordurilor colective pe durata stării de urgență.

Prin excepție de la prevederile OUG nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, persoana îndreptățită își păstrează stimulentul de inserție în situația pierderii locului de muncă ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19.

Cererile pentru acordarea beneficiilor și prestațiilor sociale pot fi depuse inclusiv pe cale electronică. Certificatele de acreditare a furnizorilor de servicii sociale și licențele serviciilor sociale, provizorii și de funcționare, a căror valabilitate expiră în perioada de urgență declarată, își prelungesc valabilitatea până la încetarea stării de urgență.

În domeniul educație și cercetare, se menține prevederea potrivit cu care pe durata stării de urgență, se suspendă toate activitățile didactice ce impun prezența fizică a antepreșcolarilor, preșcolarilor, elevilor și studenților în unitățile și instituțiile de învățământ.

Această prevedere prezintă importanță în contextul Legii 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, care, astfel cum am arătat în informările precedente, se aplică tuturor angajaților, atât din mediul public cât și din cel privat.

Între celelalte măsuri adoptate, arătăm că, la propunerea ministerelor și autorităților publice locale, Ministerul Afacerilor Interne, prin Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, analizează și face propuneri de folosire a unor resurse materiale și umane în vederea sprijinirii populației afectate, precum și a satisfacerii cererilor de produse și servicii destinate nevoilor instituțiilor cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale, inclusiv prin scoaterea, în condițiile legii, a unor materiale din rezervele de stat sau de mobilizare.

La solicitarea instituțiilor și autorităților publice centrale și locale beneficiare, autoritățile împuternicite de lege pregătesc și efectuează rechiziții de bunuri și chemarea persoanelor fizice pentru prestări de servicii în interes public, necesare prevenirii și combaterii COVID-19, în condițiile Legii nr. 132/1997 privind rechizițiile de bunuri și prestările de servicii în interes public.

Plata prestărilor de servicii în interes public, efectuate în timpul stării de urgență, se efectuează la nivelul stabilit prin sistemul de salarizare a personalului contractual din sectorul bugetar. În cazul în care activitatea prestată nu poate fi asociată unei funcții existente în sistemul de salarizare a personalului contractual din sectorul bugetar, plata se face la nivelul unei funcții similare, stabilită de beneficiar, cu avizul Ministerului Muncii și Protecției Sociale.

Instituțiile și autoritățile publice, precum și operatorii privați contribuie la campania de informare publică privind măsurile adoptate și activitățile desfășurate la nivel național.

În situația propagării unor informații false în mass-media și în mediul on-line cu privire la evoluția COVID-19 și la măsurile de protecție și prevenire, instituțiile și autoritățile publice întreprind măsurile necesare pentru a informa în mod corect și obiectiv populația în acest context.

Relativ la măsurile de primă urgență cu aplicabilitate graduală, acestea vizează, în general următoarele:

 • Izolarea și carantina persoanelor provenite din zonele de risc, precum și a celor care iau contact cu acestea; măsuri de carantinare asupra unor clădiri, localități sau zone geografice
 • Închiderea graduală a punctelor de trecere a frontierei de stat
 • Limitarea sau interzicerea circulației vehiculelor sau a persoanelor în/spre anumite zone ori între anumite ore, precum și ieșirea din zonele respective
 • Interzicerea graduală a circulației rutiere, feroviare, maritime, fluviale sau aeriene pe diferite rute și a metroului
 • Închiderea temporară a unor restaurante, hoteluri, cafenele, cluburi, cazinouri, sedii ale asociațiilor și ale altor localuri publice
 • Asigurarea pazei și protecției instituționale a stațiilor de alimentare cu apă, energie, gaze, a operatorilor economici care dețin capacități de importanță strategică la nivel național
 • Limitarea activității spitalelor publice la internarea și rezolvarea cazurilor urgente:
  • urgențe de ordin I – pacienți internați prin unități de primiri urgențe/compartimente de primiri urgențe care își pot pierde viața în 24 de ore;
  • urgențe de ordin II – pacienți care trebuie tratați în cadrul aceleiași internări (odată diagnosticați nu pot fi externați);
  • pacienții infectați cu virusul SARS-CoV-2, respectiv diagnosticați cu COVID-19.

Vă invit să analizați cu responsabilitate prevederile Decretului nr. 240/2020 și să adoptați cele mai înțelepte măsuri, în respectarea și aplicarea prevederilor legale.