IMPLICAREA STATULUI ÎN ASIGURAREA ȘI PROTEJAREA SIGURANȚEI ECONOMICE, PE PERIOADA STĂRII DE URGENȚĂ. SUSȚINEREA FINANCIARĂ A INDEMNIZAȚIEI ACORDATE UNOR CATEGORII DE PROFESIONIȘTI

  1. Considerații introductive. O.U.G. nr. 30/2020 – O.U.G. nr. 32/2020 – O.U.G. nr. 53/2020.

Având în vedere contextul social actual determinat de pandemia de COVID-19 și instituirea și ulterior, instituirea stării de urgență prin Decretul nr. 195/2020, respectiv, prelungirea acesteia prin Decretul nr. 240/2020, și ținând cont că acestea constituie o situație extraordinară, a fost necesară adoptarea unor măsuri imediate care să asigure și să protejeze siguranța socială și economică a populației.

Una dintre reglementările adoptate în acest sens este reprezentată de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială.[1]

Ulterior, având în vedere evoluția situației unor categorii de persoane angajate sau care realizează venituri din activități independente ori din proprietate intelectuală, a căror activitate nu mai poate fi realizată pe perioada instituirii stării de urgență, ceea ce afectează drepturile salariale și veniturile acestora, a fost adoptată Ordonanța de urgență nr. 32/2020[2], care modifică și completează O.U.G. nr. 30/2020.

În final, cele două acte normative anterior indicate, au fost modificate și completate prin Ordonanța de urgență nr. 53/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind măsuri de protecție socială determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.[3]

Printre alte măsuri de natură să asigure și să protejeze siguranța socială și economică a populației[4], cele trei ordonanțe de urgență indicate reglementează situația unor categorii de profesioniști a căror activitate este întreruptă pe perioada stării de urgență, după cum urmează:

  • persoane fizice autorizate (PFA), întreprinderi individuale (II), întreprinderi familiale (IF), profesii liberale (PF), persoane care au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005;
  • participanții la activitatea sportivă, în sensul art. 671 alin. (1) lit. a) -c) din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, respectiv sportivi, antrenori,  medici, asistenți medicali, maseuri, kinetoterapeuți, cercetători;
  • persoanele fizice care obțin venituri exclusiv din drepturile de autor și drepturile conexe, astfel cum sunt reglementate de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe.
  • avocații a căror activitate este redusă ca urmare a efectelor coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență.

2. Situația persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale,  profesiilor liberare și persoanelor care au încheiate convenții individuale de muncă în baza legii nr. 1/2005.

Potrivit art. XV  alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 32/2020 alți profesioniști, astfel cum sunt reglementați de art. 3, alin. 2 din Codul Civil, precum și persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, care întrerup activitatea ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020 beneficiază, din bugetul de stat, în baza declarației pe propria răspundere, de o indemnizație lunară de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2020 nr. 6/2020.

Conform art. 3 alin. (2) din Codul Civil, sunt considerați profesioniști toți cei care exploatează o întreprindere, adică una sau mai multe persoane care exercită sistematic, de o activitate organizată, ce constă în producerea, administrarea sau înstrăinarea de bunuri ori în prestarea de servicii, indiferent dacă are ori nu un scop lucrativ.

Astfel, pot fi considerați profesioniști persoanele care obțin venituri din activități independente, adică venituri din activități de producție, comerț, prestări de servicii și venituri din profesii liberale.

În ceea ce privește persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005, potrivit art. 33 din Legea nr. 1/2005, între societatea cooperativă și membrul cooperator pot exista următoarele categorii de raporturi: … de muncă, în cazul membrilor cooperatori asociați la muncă și capital, în temeiul contractului individual de muncă sau al convenției individuale de muncă, după caz, încheiat/încheiată cu societatea cooperativă al cărei membru este.

Cooperația reprezintă un sector specific al economiei care funcționează prin societăți cooperative și alte forme de asociere a acestora la nivel teritorial și național, cu excepția cooperativele de credit și casele centrale ale cooperativelor de credit, care sunt reglementate prin lege specială.

Astfel, prin persoană care a încheiat convenții individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005, se înțelege un membru cooperator în sensul Legii nr. 1/2005, care a intrat în raporturi de muncă cu societatea cooperativă al cărei membru este,  în temeiul convenției individuale de muncă.

Cu alte cuvinte, profesioniștii și persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 beneficiază de indemnizație din bugetul de stat, dacă întrerup activitatea ca urmare a efectelor COVID-19; activitatea nu trebuie suspendată la Registrul Comertului sau prin Declaratia Unică.

Aceștia (profesioniștii și persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005) beneficiază de indemnizație din bugetul de stat, în baza declarației pe propria răspundere.

Cuantumul indemnizației lunare este de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2020 nr. 6/2020, care în anul 2020 este de 5.429 lei, adică suma de 4.072 lei brut și 2.382 lei net.[5]

Mai arătăm că indemnizația lunară din bugetul de stat este supusă impozitării și plății contribuțiilor de asigurări sociale și de asigurări sociale de sănătate, în condițiile prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Totodată, arătăm că, prin derogare de la Legea nr. 227/2015, obligațiile fiscale privind calculul, declararea și plata impozitului, contribuțiilor de asigurări sociale și de asigurări sociale de sănătate aferente indemnizației lunară din bugetul de stat, se stabilesc prin ordin comun al ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului finanțelor publice.

O.U.G. nr. 53/2020 acordă un beneficiu pentru categoriile de persoane prevazute  de art. XV alin. (1) din O.U.G. nr. 30/2020, adică, altor profesioniști, astfel cum sunt reglementați de art. 3 alin. (2) Codul civil, precum și persoanelor care au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005, stabilindu-se că termenul pentru depunerea documentelor în vederea solicitării indemnizației aferente lunii martie, prevăzut la art. V alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2020, se prelungește cu 5 zile lucrătoare, de la data intrării în vigoare a O.U.G. nr. 53/2020.

În ceea ce privește procedura de urmat, potrivit art. IV alin. (1) din O.U.G. 32/2020, pentru a beneficia de indemnizația de la bugetul de stat, profesioniștii, persoanele fizice care obțin venituri exclusiv din drepturile de autor și drepturile conexe, depun, prin poșta electronică (mail/fax), la agențiile teritoriale pentru plăți și inspecție socială, unde este înregistrat sediul social al persoanei juridice/fizice următoarele documente, cereri și înscrisuri: cerere (al cărei model se stabilește prin ordin comun al ministrului muncii și protecției sociale și al ministerelor de resort, după caz), copia actului de identitate, declarație pe propria răspundere (al cărei model se stabilește prin ordin comun al ministrului muncii și protecției sociale și al ministerelor de resort, după caz), extras de cont, copie după un contract de drepturi de autori și drepturi conexe din ultimele 3 luni anterior instituirii stării de urgență (decembrie, ianuarie sau februarie).

Pentru acordarea indemnizațiilor aferente lunii aprilie și lunilor următoare din perioada stării de urgență termenul de depunere a solicitărilor este cel prevăzut de art. V alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2020, adica, până la data de 10 a lunii curente, pentru plata indemnizație din luna anterioară. Plata indemnizației se realizează către solicitant, în contul bancar indicat.

O.U.G. nr. 53/2020  stabilește că pentru persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, în vederea acordării sumelor necesare plății indemnizației, cooperația cu care persoanele au încheiate convenții individuale de muncă depune, prin poșta electronică, la agențiile teritoriale în raza cărora își au sediul social o cerere semnată și datată de reprezentantul legal, însoțită de o declarație pe propria răspundere, la care se atașează lista cu persoanele beneficiare.

În continuare, O.U.G. nr. 53/2020 arată că plata indemnizației se realizează către cooperație, care va face plata, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea sumelor, către persoanele cu care are încheiate convenții individuale de muncă.

3. Despre participanții la activitatea sportivă.

Din start,  arătăm că potrivit art. 2 din Ordonanța militară nr. 1/2020, emisă în baza Decretului nr. 195/2020, se suspendă toate activitățile culturale, științifice, artistice,,  religioase, sportive, de divertisment sau jocuri de noroc, de tratament balnear și de îngrijire personală, realizate în spații închise.

Aceeași măsură privind limitarea aglomerărilor de persoane și interzicea unor astfel de activități, se menține și în urma emiterii Decretului nr. 240/2020, privind prelungirea stării de urgență. 

Participanții la activitatea sportivă, în sensul art. 671 alin. (1) lit. a) -c) din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, sunt indicați a fi sportivii, antrenorii,  medicii, asistenții medicali, maseurii, kinetoterapeuții, cercetătorii.

Astfel cum am arătat, potrivit art. XV alin. (2) și (3)din O.U.G. nr. 32/2020 pe perioada stării de urgență, pentru perioada suspendării temporare a contractului de activitate sportivă, din inițiativa structurii sportive, ca urmare a efectelor produse de COVID-19, persoanele prevăzute la art. 671 alin. (1) lit. a-c din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, beneficiază de o indemnizație de 75% din drepturile în bani aferente contraprestației activității sportive, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2020. Indemnizația se suportă din bugetul de stat.

Cu alte cuvinte, sportivii, antrenorii, medicii, asistenții medicali, maseurii, kinetoterapeuții și cercetătorii beneficiază de indemnizație din bugetul de statpentru perioada suspendării temporare a contractului de activitate sportivă, din inițiativa structurii sportive, ca urmare a efectelor produse de COVID-19.

Per a contrario, dreptul la această indemnizație nu subzistă  în cazul unei eventuale suspendării temporare a contractului de activitate sportivă, din inițiativa sportivilor, antrenorilor, medicilor, asistențlori medicali, maseurilor, kinetoterapeuților și cercetătorlori.

Cuantumul indemnizației este de 75% din drepturile în bani aferente contraprestației activității sportive (Contractelor de activitate sportivă încheiate), însă nu poate fi mai mare de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2020.

Astfel, indiferent de drepturile în bani aferente Contractelor de activitate sportivă, indemnizația cuvenită din bugetul de stat sportivilor, antrenorilor, medicilor, asistenților medicali, maseurilor, kinetoterapeuțlor și cercetătorilor, nu poate fi mai mare de 4.072 lei brut și 2.382 lei net (între 1200 si 1300 de lei de incasat pentru martie 2020).

Indemnizația lunară din bugetul de stat este supusă impozitării și plății contribuțiilor de asigurări sociale și de asigurări sociale de sănătate, în condițiile prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Prin derogare de la Legea nr. 227/2015, obligațiile fiscale privind calculul, declararea și plata impozitului, contribuțiilor de asigurări sociale și de asigurări sociale de sănătate aferente indemnizației lunară din bugetul de stat, se stabilesc prin ordin comun al ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului finanțelor publice.

Mai mult, potrivit art. XV alin. (3) din Ordonanța de urgență nr. 32/2020, suplimentar față de indemnizația indicată supra, structura sportivă și persoanele prevăzute la art. 671 alin. (1) lit. a) -c) din Legea nr. 69/2000, au posibilitatea de a negocia și stabili de comun acord plata de alte indemnizații compensatorii acordate de structura sportivă care să compenseze diminuarea contraprestației financiare.

Cu alte cuvinte, suplimentar față de indemnizația din bugetul de stat, prevăzută la art. XV alin. (2), structura sportivă și sportivii, antrenorii, medicii, asistenții medicali, maseurii, kinetoterapeuții și cercetătorii au posibilitatea de a negocia și stabili de comun acord plata de alte indemnizații compensatorii acordate de structura sportivă care să compenseze diminuarea contraprestației financiare.

Indemnizațiile compensatorii acordate de structura sportivă care să compenseze diminuarea contraprestației financiare se negociază cu fiecare beneficiar în parte

Structura sportivă nu este obligată să negocieze și să acorde indemnizațiile compensatorii suplimentare

Indemnizațiile compensatorii suplimentare, acordate de structura sportivă, în urma negocierii cu medicii, asistenții medicali, maseurii, kinetoterapeuții și cercetătorii nu se recuperează de la bugetul de stat

În ceea ce privește procedura de urmat, potrivit art. IV alin. (2), (3), (4)  din O.U.G. nr. 32/2020, în vederea acordării sumelor necesare plății indemnizației, structurile sportive cu care persoanele au încheiate contracte de activitate sportivă depun,prin poșta electronică (mail/fax), la agențiile teritoriale pentru plăți și inspecție socială, unde este înregistrat sediul social cerere semnată și datată de reprezentantul legal,  declarație pe propria răspundere, lista cu participanții la activitatea sportivă cărora le-a fost suspendată activitatea, extras de cont, copie CI a administratorului structurii sportive.

Plata indemnizației se realizează către structurile sportive, care vor face plata către beneficiarii contractelor de activitate sportivă.

Așadar, pentru a beneficia de indemnizatia de la bugetul de stat, demersurile vor fi făcute de structurile sportive, nu personal de către către sportivi, antrenori, medici, asistenți medicali, maseuri, kinetoterapeuți sau cercetători.

4. Situația persoanelor fizice care obțin exclusiv drepturi de autor și drepturile conexe.

Potrivit art. XV alin. (4) din O.U.G. nr. 32/2020, persoanele fizice care obțin venituri exclusiv din drepturile de autor și drepturile conexe, astfel cum sunt reglementate de L. 8/1996, care întrerup activitatea ca urmare a efectelor COVID-19, pe perioada stării de urgență, beneficiază din bugetul de stat, de o indemnizație lunară de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2020, în baza documentelor solicitate de către Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială.

Cu alte cuvinte, persoanele fizice care obțin venituri exclusiv din drepturile de autor și drepturile conexe beneficiază de o indemnizație lunară din bugetul de stat dacă întrerup activitatea ca urmare a efectelor COVID-19.

Pentru a beneficia de indemnizația lunară din bugetul de stat aceste persoane nu trebuie să obțină venituri din altă sursă decât din drepturile de autor și drepturile conexe (încasare dividente, pensii, etc),astfel cum sunt reglementate de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe.

Indemnizația lunară din bugetul de stat se obține în baza documentelor solicitate de către Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială și este supusă impozitării și plății contribuțiilor de asigurări sociale și de asigurări sociale de sănătate, în condițiile prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Prin derogare de la Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, obligațiile fiscale privind calculul, declararea și plata impozitului, contribuțiilor de asigurări sociale și de asigurări sociale de sănătate aferente indemnizației lunară din bugetul de stat, se stabilesc prin ordin comun al ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului finanțelor publice.

5. Situația avocaților.

Astfel cum am arătat, O.U.G. nr. 53/2020 modifică și completează O.U.G. nr. 30/2020 și O.U.G. nr. 32/2020.

Principala modificare vizează situația avocaților, cu privire la care se stabilește că, pentru ipoteza în care activitatea acestora este redusă prin efectele virusului COVID-19, vor beneficia de indemnizația lunară de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2020, plătită din bugetul de stat.

În concret, art. I din O.U.G. 53/2020 stabilește în sensul că de indemnizația lunară de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2020, plătită din bugetul de stat,  beneficiază și avocații a căror activitate este redusă ca urmare a efectelor coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență, dacă în luna pentru care solicită indemnizația au realizat încasări cu minimum 25% mai mici decât media lunară pe anul 2019, dar care nu depășesc câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea nr. 6/2020.

Indemnizația se plătește în baza declarației pe propria răspundere a avocatului privind îndeplinirea condițiilor de acordare, pe care o transmite la agenția pentru plăți și inspecție socială județeană, respectiv a municipiului București, în a cărei rază teritorială se află domiciliul fiscal.

Totodată, se prevede că, pentru aceste indemnizații, se datorează impozit pe venit, contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate, în cotele prevăzute de Codul fiscal, dar nu se datorează contribuția asigurătorie.

Obligațiile fiscale se declară prin Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice și se plătesc de către persoanele fizice beneficiare, în termenul prevăzut de Codul fiscal.


[1] Publicată în Monitorul Oficial nr. 231 din 21 martie 2020

[2] publicată în Monitorul Oficial nr. 260 din 30 martie 2020

[3] Publicată în Monitorul Oficial nr. 325 din 21 aprilie 2020

[4] O.U.G. nr. 30/2020 prevede că indemnizația de 75% din salariul de bază, ce urmează a fi plătită în caz de șomaj tehnic, în condițiile art. 53 din Codul Muncii,  se plătește salariaților de către stat, din bugetul asigurărilor pentru șomaj; prin O.U.G. nr. 32/2020, a fost simplificată procedura pentru acordarea sumelor necesare plății indemnizației, a fost eliminată obligativitatea deținerii certificatului pentru situații de urgență, s-au extins categoriile de angajtori care pot benefica de acordarea indemnizației.

[5] Indemnizație brută cuvenită = 75% x 5.429 lei= 4.072 lei; CAS (25%) = 4.072 lei x 25% = 1.018 lei; CASS (10%) = 4.072 lei x 10% = 407 lei; Impozit pe venit= (4.072 lei-1.018 lei-407 lei) x 10%=265 lei; Indemnizație netă aferentă unei luni=2.382 lei