O.U.G. nr. 48/2020 – principalele măsuri fiscale adoptate în contextul dificultăților economice actuale.

În contextul dificultăților economice și financiare cauzate de epidemia generată de virusul COVID–19, în Monitorul Oficial nr. 319/16.04.2020 s-a publicat Ordonanța de urgență nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale.

 1. Premise.

La baza emiterii O.U.G. nr. 48/2020 stau următoarele considerente:

 • necesitatea asigurării unor resurse suplimentare pentru finanțarea instituțiilor publice, în principal, în domeniul social și medical,
 • atingerea anumitor obiective ale politicii fiscale care vizează, în principal, creșterea veniturilor la bugetul de stat concomitent cu reducerea cheltuielilor statului cu privire la distrugerea unor bunuri intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, ceea ce â impune modificarea cadrului legal, în sensul că alcoolul și băuturile alcoolice intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului și care îndeplinesc condițiile legale de comercializare se valorifică de organele competente, conform legii.
 • Oportunitatea continuării măsurii de amânare a plății TVA în vamă pe toată perioada în care se instituie starea de urgență prin decret al Președintelui României pentru prevenirea răspândirii epidemiei COVID-19,
 • necesitatea de clarificări privind regimul fiscal aplicabil indemnizațiilor acordate pe perioada stării de urgență decretate sau indemnizațiilor privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, suportate din bugetul asigurărilor pentru șomaj, respectiv din bugetul de stat, așa cum acestea au fost stabilite prin acte normative din domeniul protecției sociale,
 • asigurarea acoperirii din import a necesarului de alcool etilic complet denaturat pentru producerea de dezinfectanți, fără alocarea de către operatorii economici a unor sume importante în plata TVA la organele vamale,
 • definirea comisionului de administrare datorat de beneficiarul unui credit garantat de stat pentru remunerarea activității F.N.G.C.I.M.M. de gestionare a garanțiilor acordate în numele și contul statului.
 • necesitatea reducerii perioadei de soluționare a deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare, cu scopul de a reintroduce rapid în circuitul economic sumele solicitate la rambursare, precum și imposibilitatea deplasării, în condițiile actuale, a echipelor de control la sediul contribuabililor și contactul fizic cu aceștia,
 • posibilitatea recalculării impozitului specific anual și implicit a plății semestriale, pentru reducerea impactului pe cash-flow (pentru domeniile de activitate prevăzute de Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități).

2. Modificări și completări privind Codul de procedură fiscală.

Se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită, prin somație, poprire și valorificarea bunurilor la licitație, a creanțelor bugetare, cu excepția executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătorești pronunțate în materie penală, provenite din săvârșirea de infracțiuni.

Prin O.U.G. nr. 53/2020[1] s-a modificat articolului XVIII, alineatul (1) din O.U.G. nr.32/2020, în sensul că, pe perioada stării de urgență, se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită prin poprire a creanțelor bugetare, fiscale, financiare și comerciale care se aplică asupra drepturilor lunare plătite prin casele teritoriale sau sectoriale de pensii.

Totodată, si in ceea ce priveste sumele reprezentând indemnizațiile prevăzute la art. XI alin. (1) și la art. XV alin. (1), (1¹), (2) și (4) din O.U.G. nr. 30/2020, se stabilește că acestea nu sunt supuse executării silite prin poprire pe durata acordării lor, indiferent de bugetul din care se suportă.

Așadar, O.U.G. nr. 53/2020, se referă, pe de o parte la creanțele bugetare, fiscale, financiare și comerciale care se aplică asupra drepturilor lunare plătite prin casele teritoriale sau sectoriale de pensii, cu privire la care se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită prin poprire, iar pe de altă parte, la sumele reprezentând indemnizația de 75% acordată în caz de șomaj tehnic, indemnizațiile acordate altor profesioniști, astfel cum sunt reglementați de  art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, precum și persoanelor care au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005, indemnizațiile acordate avocaților ori persoanelor fizice care obțin venituri exclusiv din drepturile de autor și drepturile conexe, stabilind că acestea nu sunt supuse executării silite prin poprire, pe durata acordării lor, indiferent de bugetul din care se suportă.

O.U.G. nr. 48/2020 reglementează situația măsurilor de executare silită, prin somație, poprire și valorificarea bunurilor la licitație, a creanțelor bugetare, cu excepția executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătorești pronunțate în materie penală, provenite din săvârșirea de infracțiuni,  cu privire la care se stabilește că se suspendă sau nu încep, pe perioada stării de urgență.

O altă prevedere se referă la termenele de prescripție a dreptului organului fiscal de a stabili creanțe fiscale și de a cere executarea silită, precum și cel al contribuabilului/plătitorului de a cere restituirea creanțelor fiscale, prevăzute de Codul de procedură fiscală, care  se suspendă sau nu încep să curgă până la împlinirea termenului de 30 de zile de la încetarea stării de urgență.

În ceea ce privește taxa pe valoarea adăugată solicitată la rambursare prin deconturile cu sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare, depuse în cadrul termenului legal de depunere, se stabilește că aceasta se rambursează de organul fiscal central, cu efectuarea, ulterior, a inspecției fiscale.

Facilitatea nu se aplică:

 • deconturilor cu sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare pentru care, până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, a fost începută inspecția fiscală în vederea soluționării acestora;
 • deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare, depuse de contribuabilii mari stabiliți potrivit Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.609/2016 privind organizarea activității de administrare a marilor contribuabili și de contribuabilii mijlocii stabiliți potrivit Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.610/2016 privind organizarea activității de administrare a contribuabililor mijlocii, cu modificările ulterioare, care se soluționează după efectuarea inspecției fiscale anticipate, în cazul în care:
  • contribuabilul are înscrise în cazierul fiscal fapte care sunt sancționate ca infracțiuni;
  • organul fiscal central, pe baza informațiilor deținute, constată că există riscul unei rambursări necuvenite;
  • pentru contribuabilul respectiv a fost declanșată procedura de lichidare voluntară sau a fost deschisă procedura de insolvență, cu excepția celor pentru care s-a confirmat un plan de reorganizare, în condițiile legii speciale;
  • deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare, depuse de alți contribuabili decât cei prevăzuți supra, care se soluționează după efectuarea inspecției fiscale anticipate, în cazul în care:
  • contribuabilul are înscrise în cazierul fiscal fapte care sunt sancționate ca infracțiuni;
  • organul fiscal central, pe baza informațiilor deținute, constată că există riscul unei rambursări necuvenite;
  • pentru contribuabilul respectiv a fost declanșată procedura de lichidare voluntară sau a fost deschisă procedura de insolvență, cu excepția celor pentru care s-a confirmat un plan de reorganizare, în condițiile legii speciale;
  • contribuabilul depune primul decont cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare, după înregistrarea în scopuri de TVA;
  • soldul sumei negative de TVA solicitat la rambursare provine din mai mult de 12 perioade de raportare lunare, respectiv 4 perioade de raportare trimestriale.

Pentru sumele rambursate în conformitate cu cele anterior prezentate, inspecția fiscală ulterioară se decide în baza unei analize de risc.

Facilitățile prezentate se aplică și deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare aflate în curs de soluționare și pentru care nu a fost emisă Decizia de rambursare a TVA până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență (16 aprilie 2020).

O.U.G. nr. 48/2020 reglementează, de asemenea, o serie de ipoteze reprezentînd eșalonări la plată.

În acest sens, arătăm că nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități, conform Codului de procedură fiscală, pentru plata cu întârziere a ratelor din graficele de eșalonare neachitate până la împlinirea termenului de 30 de zile de la încetarea stării de urgență. În acest caz, organul fiscal competent, din oficiu, reface graficul de eșalonare, cu respectarea perioadei de eșalonare aprobate. Noul grafic de eșalonare se comunică debitorului prin decizia organului fiscal.

De asemenea, se suspendă condițiile de menținere a valabilității eșalonărilor la plată acordate potrivit legii, până la împlinirea termenului de 30 de zile de la încetarea stării de urgență.

Totodată, pentru obligațiile care reprezintă condiție de menținere a valabilității înlesnirilor la plată, contribuabilii pot solicita modificarea eșalonării la plată, cu condiția ca cererea să fie depusă până la expirarea termenului de 30 de zile de la încetarea stării de urgență.

Aplicarea prevederilor care reglementează facilitățile anterior descrise încetează la 30 de zile de la data încetării stării de urgență.

3. Modificări privind Codul fiscal.

Pentru indemnizațiile de șomaj tehnic cuvenite salariaților și altor profesioniști (în sensul O.U.G. nr. 30/2020) și pentru indemnizațiile aferente zilelor libere acordate părinților pentru supravegherea copilului/copiilor, nu se acordă facilitățile fiscale prevăzute la art. 60 Cod Fiscal (scutiri de la plata impozitului pe venit pentru anumiți contribuabili și pentru sectorul construcțiilor), 1381 Cod Fiscal (CAS pentru sectorul construcțiilor) și 154 alin. (1) lit. r) Cod fiscal (CASS pentru sectorul construcțiilor).

Aceste prevederi se aplică indemnizațiilor acordate din bugetul de asigurări pentru șomaj sau bugetul de stat începând cu luna aprilie 2020.

Așadar, în perioada stării de urgență, indemnizațiile de șomaj tehnic și indemnizațiile pentru zile libere acordate părinților, suportate din bugetul asigurărilor pentru șomaj, respectiv din bugetul de stat, se supun impozitului pe venit chiar dacă sunt primite de salariații care beneficiază de scutire de impozit pe salariu (persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, salariații din domeniile IT, cercetare-dezvoltare, construcții sau cei din „HoReCa” încadrați cu contracte de muncă pe o perioadă de 12 luni pentru a desfășura activități sezoniere).

Mai mult, pentru domeniul construcțiilor, astfel cum vom arăta, aceste indemnizații nu vor mai beneficia nici de reducerea cotei de contribuție la asigurări sociale și nici de scutirea de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate.

Având în vedere necesitatea asigurării unor resurse suplimentare pentru finanțarea instituțiilor publice, în principal, în domeniul social și medical, autoritățile legiuitoare au considerat că se impune reglementarea extinderii deducerii din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor și a sponsorizărilor efectuate către instituțiile și autoritățile publice.

Desigur, microîntreprinderile pot sponsoriza instituțiile și autoritățile publice, inclusiv organele de specialitate ale administrației publice.

Potrivit O.U.G. nr. 48/2020, din punct de vedere fiscal, microîntreprinderile își vor putea deduce aceste sume – sponsorizările- din impozitul pe venit (în limitele legale), fără a exista obligația ca beneficiarii să fie înregistrați în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.

Cu alte cuvinte, se acordă deducerea din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor a sumelor reprezentând sponsorizări către instituții publice și alte autorități publice, în limita prevăzută de Codul fiscal, în baza contractului de sponsorizare, fără a exista obligația înscrierii entităților beneficiare respective în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.

Pe de altă parte, având în vedere că pentru personalul care ocupă funcții considerate de către angajator esențiale pentru desfășurarea activității se instituie măsuri de izolare preventivă la locul de muncă sau în zone special dedicate în care nu au acces persoane din exterior, a fost necesară reglementarea regimului fiscal aplicabil avantajelor în natură acordate în aceste situații, în sensul că pentru acestea nu se datorează impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii.

Așadar, nu sunt considerate venituri impozabile în sensul impozitului pe venit și nu se cuprind în baza lunară de calcul al contribuțiilor de asigurări sociale, avantajele în natură acordate persoanelor fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor ca urmare a ocupării unor funcții considerate de către angajator/plătitor esențiale pentru desfășurarea activității și care se află în izolare preventivă la locul de muncă sau în zone special dedicate în care nu au acces persoane din exterior, pentru o perioadă stabilită de angajator/plătitor.

Pe de altă parte, se stabilește că alcoolul etilic, băuturile alcoolice, precum și produsele energetice intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului sau care fac obiectul unei proceduri de executare silită și care nu îndeplinesc condițiile legale de comercializare pot fi valorificate de către organele competente către antrepozite fiscale de producție numai în vederea procesării. În acest caz, livrarea se face, pe bază de factură, la prețuri care nu cuprind accizele.

De asemenea, nu se face plata efectivă a TVA la organele vamale de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 Cod Fiscal, care importă medicamente, echipamente de protecție și mașini de producție măști de protecție, alte dispozitive sau echipamente medicale și materiale sanitare, care pot fi utilizate în prevenirea, limitarea, tratarea și combaterea COVID-19, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență și în următoarele 30 de zile calendaristice de la data încetării stării de urgență.

Totodată, nu se face plata efectivă a TVA la organele vamale de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 Cod Fiscal care importă alcool etilic complet denaturat, utilizat pentru producerea de dezinfectanți, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență.

În cazul importului de alcool etilic complet denaturat, beneficiază de aceste prevederi numai importatorii care dețin autorizație de utilizator final conform prevederilor titlului VIII „Accize și alte taxe speciale” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, valabilă la data importului.

Taxa aferentă importurilor anterior rubricate, realizate în cursul perioadei fiscale, se evidențiază de către importatori în decontul de TVA, atât ca taxă colectată, cât și ca taxă deductibilă.

Așadar, s-a extins aplicabilitatea taxării inverse la importul de alcool etilic complet denaturat utilizat pentru producerea de dezinfectanți și la importul mașinilor de producție a măștilor de protecție, însă, pentru a beneficia de această măsură, importatorii de alcool etilic denaturat utilizat pentru producerea de dezinfectanți, trebuie să dețină autorizație de utilizator final.

În acest sens, mai arătăm că, în Monitorul Oficial nr. 325/21.04.2020 s-a publicat Ordinul nr. 935/2020 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă.

Prin Ordinul 935/2020, s-au adus modificări formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă.

Astfel, au fost modificate Declarațiile privind obligațiile de plată la bugetul de stat –  Declarațiile 100 și Declarațiile rectificative privind obligațiile de plată la bugetul de statDeclarațiile 710, pentru a cuprinde și bonificațiile acordate companiilor în contextul COVID-19, spre exemplu, pentru plata impozitului pe profit/impozitul pe venitul microîntreprinderilor până la termenul de 25 aprilie 2020.

4. Prevederi privind prorogarea termenului de depunere a situațiilor financiare anuale.

Pentru depunerea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2019, respectiv a raportărilor contabile anuale încheiate la 31 decembrie 2019, termenele prevăzute la art. 36 alin. (1) și (3) și art. 37 din Legea contabilității nr. 82/1991, se prorogă până la data de 31 iulie 2020, inclusiv.

5. Prevederi referitoare la impozitul specific.

Contribuabilii obligați la plata impozitului specific unor activități, potrivit Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități[2], pentru anul 2020, nu datorează impozit specific pentru perioada în care aceștia întrerup activitatea total sau parțial pe perioada stării de urgență decretate.

Pentru aplicarea prevederilor de mai sus, contribuabilii recalculează, în mod corespunzător, impozitul specific aferent anului 2020, prin împărțirea impozitului specific anual la 365 de zile calendaristice și înmulțirea cu numărul de zile aferente perioadei din anul calendaristic în care au desfășurat activitatea.

Perioada în care contribuabilii au desfășurat activitatea se determină prin scăderea din numărul de 365 de zile calendaristice a numărului de zile aferente perioadei în care aceștia au întrerupt activitatea total sau parțial pe perioada stării de urgență decretate.

Pentru a beneficia de aceste facilități, se impune îndeplinirea următoarelor condiții:

 • întrerup activitatea total sau parțial și dețin certificatul pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri;
 • nu se află în insolvență conform informațiilor disponibile pe pagina web a Oficiului Național al Registrului Comerțului.

6. Modificări privind O.U.G. nr. 1/1999.

O.U.G. nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență,  se completează cu o serie de prevederi aplicabile alcoolului etilic, băuturilor alcoolice, precum și produselor energetice confiscate, rechiziționate definitiv sau care fac obiectul unei proceduri de executare silită, după caz.

Astfel, alcoolul etilic, băuturile alcoolice, precum și produsele energetice confiscate, rechiziționate definitiv sau care fac obiectul unei proceduri de executare silită, după caz, și care nu îndeplinesc condițiile legale de comercializare pot fi valorificate de către organele competente către antrepozite fiscale de producție numai în vederea procesării. În acest caz, livrarea se face, pe bază de factură, la prețuri care nu cuprind accizele.

Organele competente pot încheia cu operatori economici autorizați pentru denaturarea alcoolului etilic, care face obiectul confiscării sau rechiziției definitive, contracte de prestări servicii în vederea denaturării acestuia, urmând ca produsul astfel rezultat să fie valorificat de aceleași organe competente.

Alcoolul etilic, băuturile alcoolice, precum și produsele energetice confiscate, rechiziționate definitiv sau care fac obiectul unei proceduri de executare silită, după caz, și care îndeplinesc condițiile legale de comercializare se valorifică de organele competente către operatori economici comercianți, pe bază de factură, la prețuri care cuprind și accizele.

Produsele accizabile confiscate sau rechiziționate definitiv care nu pot fi valorificate în condițiile arătate se distrug în condițiile prevăzute în reglementările referitoare la modul și condițiile de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului.

7.  Modificări vizând Legea nr. 132/1997 privind rechizițiile de bunuri și prestările de servicii în interes public

Prin O.U.G. nr. 48/2020 se stabilește că se pot rechiziționa produse energetice, utilaje și materiale pentru transportul și depozitarea acestora, precum și alcoolul etilic și băuturile alcoolice șiorice alte bunuri, stabilite cu luarea în considerare a prevederilor O.U.G nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 453/2004.

8. Prevederi speciale privind operatorii de jocuri de noroc.

În anul 2020, operatorii de jocuri de noroc prevăzuți de O.U.G. nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, ale căror licențe de organizare a jocurilor de noroc sau autorizații de exploatare a jocurilor de noroc intră sub incidența art. 332 din O.U.G. nr. 1/1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 453/2004, pot formula cereri pentru reautorizarea activității în decurs de cel mult 90 de zile de la data încetării stării de urgență decretate.

Pe durata stării de urgență decretate în anul 2020, obligațiile de plată aferente autorizațiilor de exploatare a jocurilor de noroc tradiționale prevăzute de O.U.G. nr. 77/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare, se suspendă.

Pentru aceste activități nu se aplică sancțiunile prevăzute O.U.G. nr. 77/2009, referitoare la neplata taxelor aferente autorizațiilor de exploatare a jocurilor de noroc, dacă plata taxelor se efectuează în cel mult 30 de zile lucrătoare de la încetarea stării de urgență decretate.

Operatorii de jocuri de noroc tradiționale nu datorează taxe aferente autorizațiilor de exploatare a jocurilor de noroc pentru întreaga perioadă a stării de urgență decretate.

9. Definirea comisionului de administrate – art. 2 din O.U.G. nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA.

Comisionul de administrare este definit ca fiind sumă cuvenită F.N.G.C.I.M.M. pentru remunerarea activității de analiză, acordare, monitorizare și administrare a garanțiilor, al cărei nivel se stabilește anual prin ordin al ministrului finanțelor publice și se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerul Finanțelor Publice – Acțiuni Generale în cadrul schemei de ajutor de stat/de minimis asociate acestui program. După încetarea schemei de ajutor de stat/de minimis, comisionul de administrare se datorează F.N.G.C.I.M.M. de către beneficiarul programului;


[1] Publicată în M.Of. nr. 325/21.04.2020.

[2] impozitul specific pentru persoanele juridice române care desfășoară activități corespunzătoare codurilor CAEN: 5510 – „Hoteluri și alte facilități de cazare similare„, 5520 – „Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată”, 5530 – „Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere„, 5590 – „Alte servicii de cazare„, 5610 – „Restaurante„, 5621 – „Activități de alimentație (catering) pentru evenimente„, 5629 – „Alte servicii de alimentație n.c.a.”, 5630 – „Baruri și alte activități de servire a băuturilor”.